Lektier

Forberedelse/lektier

På Marie Kruses Skole vil der være skolerelateret arbejde i form af forberedelse/lektier, som arbejdes med hjemme; efter skoletid eller i lektiecafé.

Formål med lektier:

På Marie Kruses Skole anskues lektier som en mulig vej til at være en integrerende og understøttende del af undervisningen. Dette, hvis lektien sættes i en sammenhæng, hvor den giver mening for eleven, og hvor det er vurderet at lektien skaber læring.

Ud over at lektier skal være funderet i en pædagogisk, faglig og professionel vurdering af, hvorvidt en lektie har et læringsmæssigt udbytte, anses lektier også som værende en mulig vej til at lære at disponere og strukturere sin tid – dette anskuet progressivt i forhold til alder og evner.

  • 1. til 3. årgang: obligatorisk lektietime to lektioner pr. klasse. Timerne er placeret som sidste lektion. Eleverne går – efter aftale med læreren i SFO’en – efterhånden som de er færdige med lektien.
  • 4. til 7. årgang: frivillig lektiecafé to lektioner pr. uge placeret i ydertime. Der er følgende fagressourcer tilstede: dansk, engelsk, matematik, tysk, fysik/kemi

Mængden og arten af hjemmearbejde vil være afhængig af klassetrin, fag og det konkrete stof i de enkelte fag. For indskoling og mellemtrin tilstræbes det, at eventuelle dag-til-dag-lektier har karakter af træning. Det tilstræbes for udskolingen at eventuelle dag-til-dag-lektier har et rimeligt omfang. Hjemmearbejde skal gives ud fra en faglig, pædagogisk og professionel vurdering af læreren i forhold til, om eleven har udbytte heraf og kan sidde med det alene uden nødvendigvis at have assistance hertil.

Definitioner af hjemmearbejdets forskellige karakter:

Træning: eleven træner og repeterer allerede kendt stof for at automatisere færdigheder, fx tabeller, staveord, gloser.

Forberedelse: eleven forbereder sig til timen ved at undersøge noget eller læse en tekst, så klassen kan arbejde videre ud fra et nyt fælles fagligt ståsted. Elevens forforståelse øges, og eleven får mulighed for at deltage aktivt i undervisningen.

Færdiggørelse: eleven færdiggør opgaver, der er påbegyndt i klassen. Læreren bør vurdere, om dette skal differentieres i forhold til den enkelte.

Integreret: eleven arbejder med større mundtlige eller skriftlige opgaver for at udbygge viden samt styrke planlægning, struktur og fordybelse. Det kan fx være stile, rapporter, foredrag, tværfaglige opgaver eller projektarbejder.

Udbygning: eleven arbejder med kendt stof på andre måder for at tilgodese og udvikle andre udtryksformer og formidling.

Alle elever, uanset klassetrin, anbefales at læse mindst 15 min. dagligt – også selv om der ikke er givet noget for. Denne “daglige dosis” er meget grundlæggende og nødvendig i hele skoleforløbet. Forskning viser, at gode læsekompetencer har indflydelse på udvikling af skriftsprog, samt den generelle sproglige udvikling.

Der kan forekomme perioder, hvor opgaveafleveringer klumper sig sammen. Det tilstræbes så vidt muligt af give en jævn fordeling af hjemmearbejdet – herunder især større skriftlige opgaver. Det kan med fordel drøftes med eleverne, hvad en passende afleveringsdato kunne være.

Der gives tid i skoletiden til arbejdet med større skriftlige opgaver.
Der gives passende tid i skoletiden til arbejde, der er gruppeafhængigt.

Procedure for brug af lektiekonference på Intra:

  • Den elektroniske lektiebog har både forældre og elever som læsere.
  • Klassens lærere er ansvarlige for, at lektierne noteres i lektiebogen.
  • Det forventes, at elever/forældre tjekker lektiebogen én gang dagligt – al hjemmearbejde til næste dag vil være noteret inden kl. 16.
  • Efter fravær forventes det, at eleven tjekker lektiebogen og møder forberedt op.

Fremadrettet har alle lærere for øje, at elevernes skoledag er blevet forlænget, hvilket må influere på mængden af hjemmearbejde.

Hvis forældre i indskolingen og på mellemtrinnet oplever, at der periodevis er få eller ingen lektier, og dermed måske kan føles sig afkoblet i forhold til at have en finger på pulsen, kan det anbefales, at man beder sit barn om at tage bøger i udvalgte fag med hjem, hvor der så kan samtales om de områder, klassen pt. arbejder med.

For udskolingselever kan forældrenes eventuelle hjælp med lektier med fordel handle mere om disponering af tid i forhold til specifik faglig hjælp.

Det er legitimt som forældre at orientere rette lærer, hvis en lektie af en eller anden årsag ikke er nået.