Skole-hjem samarbejde

På Marie Kruses Skole anser vi et positivt og konstruktivt samarbejde mellem skole og forældre, som en vigtig forudsætning for den enkelte elevs almene trivsel og holdning til det at gå i skole. Et tæt samarbejde er også af afgørende betydning for elevernes muligheder for at tilegne sig personlige, sociale og faglige kompetencer i skolen. Skolen og forældrene har således et fælles ansvar for elevens trivsel og udvikling.

Skolen har ansvaret for undervisningen, og forældrene har ansvaret for at understøtte elevens deltagelse i undervisningen.

Det gode samarbejde mellem skole og hjem

Kommunikationen mellem skolen og forældrene bygger på ligeværd og gensidig respekt og foregår i en åben og tillidsfuld dialog. Sådan varetages omsorgen for den enkelte elev bedst muligt. Den primære og langt overvejende del af samarbejdet foregår mellem hjemmet og klasselæreren, men kontakten kan naturligvis også omfatte elevens øvrige lærere, ligesom kommunikationen af og til vil foregå mellem hjemmet og skolens ledelse.

Det gode samarbejde mellem skole og hjem indledes allerede, inden det lille børnehaveklassebarn starter i skolen. Dette ved informationsmøder inden skolestart og særligt omkring den fine førskolestartordning, hvor barnet allerede indsluses i maj/juni måned. Her lægges kimen til den tætte dialog mellem skole og hjem. For nye børn i etablerede klasser starter det gode samarbejde allerede, inden eleven begynder i skolen ved samtale mellem forældrene og skolens ledelse.

Formelle rammer

Herefter er de formelle rammer for skole-hjemsamarbejdet struktureret således: 1-2 årlige forældremøder, 2 årlige skole-hjemsamtale, informationsbreve, årsplan og forældreråd. To gange årligt får forældre til elever i 2. – 5. klasse tilsendt en udviklingsplan med lærerens vurdering af det faglige og sociale standpunkt. Tre gange årligt får forældre og elever i 6. – 10. klasse tilsendt karakterblad. Der gives karakterer ud fra 12.skalaen.

Hertil kommer forskellige arrangementer af mere social karakter, musikaftener, udstillinger, teaterforestillinger m.m.

Tillid og Loyalitet

Vi forudsætter, at forældrene har tillid til skolens lærere og ledelse, og forventer på den baggrund, at eventuelle uenigheder eller misforståelser afklares mellem de implicerede voksne således, at eleverne ikke sættes i en loyalitetskonflikt i deres forhold til skolen og hjemmet. Skolen forventer, at forældrene bidrager positivt til løsning af problemer og konflikter og gør det på en sådan måde, at helheden altid vægtes i forhold til det enkelte barns tarv.

Skolen betragter i det hele taget forældrene som en central og vigtig ressource, hvis aktive og positive deltagelse er af afgørende betydning for skolens dagligdag. Forudsætningen for at vi fortsat kan udvikle en tryg og meningsfuld skole for eleverne er, at forældrene bakker skolen op i et åbent, positivt og aktivt samarbejde med lærere og ledelse.