Læse-/stavevanskeligheder

Marie Kruses Skoles indsats over for elever med læse-/stavevanskeligheder, herunder ordblindhed.

Bh. klasse Eleverne screenes af læsevejlederen ved skolestart og følges nøje af bh. klasselærerne.

I foråret LUS’er (LæseUdviklingsSkema) kommende dansklærer eleverne. Efter samråd mellem læsevejlederen, bh. klasselærerne og kommende dansklærer orienteres forældrene til de elever, hvis læseudvikling kræver særlig opmærksomhed. Disse elever tilbydes evt. et dagligt bogstav/lyd-forløb i slutningen af bh. klassen og/eller et RR (Reading Recovery) forløb i 1. kl.

Læsevejlederen vil evt. teste udvalgte elever med den Dynamiske Ordblinderisikotest.

1. klasse Elevernes læseudvikling følges af dansklæreren igennem de daglige observationer og løbende evalueringer, herunder læsetest og LUS. Observationer og resultater vurderes i samråd med læsevejlederen, og dette danner grundlag for evt. tilbud om supplerende undervisning eller RR.

Læsevejlederen vil evt. teste udvalgte elever med den Dynamiske Ordblinderisikotest.

2. klasse Elevernes fortsatte læseudvikling følges af dansklæreren igennem de daglige observationer og løbende evalueringer, herunder læsetest og test fra DVO (Dansk Videnscenter for Ordblindhed). Observationer og resultater vurderes i samråd med læsevejlederen, og dette danner grundlag for evt. tilbud om supplerende undervisning.
.
Fra 3. klasse Elevernes læse- og staveudvikling følges af dansklæreren igennem de daglige observationer og løbende evalueringer, herunder læse- og stavetest. Observationer og resultater vurderes i samråd med læsevejlederen, og dette danner grundlag for evt. yderligere individuelle læse-/stavetest eller Ordblindetesten (fra foråret 3. kl.).

Til og med 7. klasse tilbydes eleverne supplerende undervisning, hvis behovet skønnes.

For at hjælpe den enkelte elev bedst muligt ifht. hans/hendes vanskelighed ønsker skolen, at samarbejdet og kommunikationen med eleven og forældrene er åbent og konstruktivt.

 

MKS’ indsats over for de elever, der er testet ordblinde:

  • Opsummering af elevens testresultater og vanskeligheder i en rapport til forældrene, eleven og dansklæreren. Rapporten vil også indeholde anbefalinger om den fremadrettede indsats.
  • Tilbud om dialogmøde med forældrene og eleven (afhængig af elevens alder) på baggrund af rapporten.
  • Ansøgning om kompenserende it-støtte (Sps-ordning) til eleven.
  • Behjælpelig med ansøgning om optagelse i ”Nota”.
  • Tilbyde eleven undervisning i brugen af it-kompenserende hjælpemidler.
  • Tilbyde elevens forældre et kort introduktionskursus i brugen af it-kompenserende hjælpemidler.
  • Løbende opfølgning på elevens behov for supplerende undervisning i brugen af it-kompenserende hjælpemidler.
  • Afhængig af elevens vanskelighed og klassetrin tilbydes periodevis supplerende undervisning tilpasset eleven ud fra de lærerfaglige ressourcer, som skolen råder over.