Geografi

Klik for stort format.
geografi-1

Timetal

På Marie Kruses skole undervises i geografi med to lektioner ugentligt i henholdsvis 7.-, 8.- og 9. klasse. Endvidere er geografi en del af 9. klassernes lejrskole i Viborg.

Formål

Eleverne skal i faget geografi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i geografi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser blandt andet ved feltarbejde og brug af geografiske kilder. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere.

Stk. 3. Eleverne skal tilegne sig forståelse af fremmede kulturer og opnå erkendelse af natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede. Elevernes ansvarlighed overfor naturen og brugen af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

Kompetenceområder

I geografi fra 7.-9. klasse arbejder lærere og elever med fire kompetenceområder:

Undersøgelse

Modellering

Perspektivering

Kommunikation

Kompetenceområdet undersøgelse omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Undersøgelser i geografi er naturfaglige mål og er enslydende for naturfagene i udskolingen. Disse fokuserer på undersøgelsesmetoder, validering af resultater, konklusion og generalisering

Demografi og erhverv fokuserer på undersøgelser af befolknings- og erhvervsstrukturerne og deres betydning for levevilkår

Jordkloden og dens klima omhandler undersøgelser af faktorer og fænomener, der er afgørende for Jordens vejr og klima, og hvilken betydning det har for levegrundlaget

Globalisering fokuserer på undersøgelser til at belyse globale mønstre, sammenhænge og relationer

Naturgrundlag og levevilkår omhandler undersøgelser af sammenhænge mellem naturgrundlag, produktion og levevilkår.

Faglig læsning

I undervisningen i geografi arbejdes der med faglig læsning for at bidrage til at eleverne bliver bevidste læsere, hvor viden organiseres, for bedst mulig læring. Der arbejdes med hvorledes en fagtekst er opbygget, som strategi og hurtigt overblik. Eleverne lærer afkodning og aflæsning af diagrammer. Eleverne trænes i instruerende læsning gennem arbejde med forsøgsvejledninger. Eleverne træner ”skimmelæsning” gennem informationssøgning, ved individuelt arbejde til egne fagtekster. For forforståelse, begrebsforståelse og evaluering anvendes forskellige strategier bl.a.:  Tankekort, til bl.a. forforståelse og begrebsforståelse. Den udvidede VØL-model også kendt som VØSLE-modellen, hvor S står for; Sådan vil jeg lære, og E står for Evalueringsevne. Desuden trænes notatteknik sideløbende bl.a. ved gennemgang af stof. IT inddrages til informationssøgning, præsentation, tekstbehandling f.eks. ved udarbejdelse af rapporter.

Innovation og entreprenørskab

Eleverne skal have kompetencer i at arbejde og tænke innovativt og entreprenant i forhold til naturfag og geografi. Særligt for geografi er de gensidige relationer mellem mennesker, natur og samfund samt de tilhørende samspil, konflikter og problematikker centrale at arbejde med. Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling.

På MKS, arbejder eleverne med innovative processer igennem første halvår 8.klasse. Geografi forsøger kontinuerligt med dette forløb at inddrage det i faget.

Fællesprøve i fagene geografi, biologi og fysik/kemi

På MKS samarbejder ovenstående fag med at afvikle minimum 6 tværfaglige forløb indenfor fagenes fælles kompetenceområder:

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

  1. Vi er forpligtet til at undervise i 4 af ovenstående, men har frihed til at supplere med 2 af vores egne valgte fokusområder

 

Eksempler på andre fællesfaglige fokusområder:

Stofkredsløb i forskellige økosystemer

Naturkatastrofer og deres betydning for mennesker og miljø

Den naturfaglige dimension af kommunikationsformer (på tværs af grænser)

Affaldsproduktion/-behandling og genbrug i forskellige samfund

Jorden og livets udvikling

Klimaforandringer

Megabyer og deres forsyning

Fødevareproduktion lokalt og globalt

Økologi og bæredygtighed i skolehaven

En rejse ud i rummet.