Friplads

Formular til at ansøge om friplads – klik her.

Fripladsmidler

Nedenfor redegøres for mulighederne for at søge og få tildelt tilskud til forældrebetalingen af skolepenge og SFO – de såkaldte ”fripladsmidler” på Marie Kruses Skole.

Fordelingen af midler til fripladser tilgår skolerne fra ”Fordelingssekretariatet” i Slagelse fra centrale puljer.

Fripladsmidler må kun fordeles blandt de elever, der er indsendt ansøgninger for til skolen senest pr. den 1. februar i det pågældende skoleår. Tilskuddets størrelse må ikke overstige den normale betaling.

Ved fordelingen af de bevilgede midler er skolen frit stillet med hensyn til fremgangsmåde, idet den dog har pligt til at tage hensyn til elevernes og forældrenes økonomiske forhold og til, om bopælskommunen yder tilskud med mindst 50 %. Som udgangspunkt vil Marie Kruses Skole tage afsæt i dels antallet af (hjemmeboende) børn, dels i forældrenes (forsørgernes) indtægtsgrundlag.

Hvis forældrene er gift med hinanden eller har fælles folkeregisteradresse uden at være gift med hinanden, skal begge forældrenes indkomstgrundlag påføres.

Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden uden at have fælles folkeregisteradresse, skal indkomsten påføres for den af forældrene, der har forældremyndigheden, eller på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har forældremyndigheden i fællesskab.

Normalt er der mulighed for at søge tilskud til forældrebetaling under følgende forudsætninger:

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive tildelt husstande, hvor den personlige indkomst for forsørgerne samlet set er på ca. kr. 275.000- 230.000 eller derunder; afhængig af antallet af hjemmeboende børn.

Forældre, der ønsker at gøre brug af muligheden, kan hente ansøgningsskemaet på skolens hjemmeside eller ved henvendelse til skolens administration. Ansøgningsfrist er den 1. september i skoleåret. Ansøgningen indsendes til skolens administration, som ved modtagelse kontrolleres for korrekte bilag, herunder kopi af seneste årsopgørelse.

Hvis der i løbet af skoleåret opstår en social situation i familien, der kan nødvendiggøre tilskud. Det kan dreje sig om pludselig sygdom, død, arbejdsløshed, skilsmisse eller andet.

Hvis der er spørgsmål til ordningen, eller der er opstået behov for fripladsmidler, er man altid velkommen til at rette henvendelse til skolens administration på telefon 44 34 62 00.