Studie- og ordensregler

Reglerne gælder med virkning fra 20. august 2007. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet (Bekekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser af 4.12.2006) og tager udgangspunkt i den grundlæggende opfattelse, at – Marie Kruses Skole er uddannelsessted og arbejdsplads for mange, hvor skolens værdigrundlag danner basis for alle forhold på skolen:

• Faglighed, fordybelse og samarbejde
• Omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet
• Udvikling og fornyelse med afsæt i traditioner

Der skal derfor i alle sammenhænge udvises omtanke og hensyn til alle personer på skolen, til skolens inventar og materiel.

Ingen elev på Marie Kruses Skole må udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende eller krænkende behandling.

Undervisning og mødepligt

For at sikre et højt fagligt niveau er det en forudsætning, at eleverne prioriterer deltagelse i undervisningen højt. Der er mødepligt til undervisningen. Derudover forventes det, at alle møder velforberedt til undervisningen og deltager aktivt.

Det skriftlige arbejde afleveres til den aftalte tid – hvis ikke træder regler for sanktioner ved manglende aflevering i kraft.

Se forsømmelser.

Alkohol og øvrige rusmidler

Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol eller øvrige rusmidler på skolen. Ved særlige arrangementer er det dog tilladt at indtage alkohol se Kruses Gymnasium og alkohol.

Bøger

Skolen stiller som hovedregel bøger og andre undervisningsmaterialer til rådighed for eleverne. Disse skal naturligvis afleveres tilbage. Hvis eleven har mistet en bog, må vedkommende betale et af ledelsen fastsat beløb – for tiden 200 kr.

Oprydning

Da skolen skal være et rart sted at være for alle (også for rengøringspersonalet), har den enkelte elev pligt til at rydde op efter sig både i det enkelte klasselokale og på fællesområderne (som fx kantinen og området udenfor denne). Hvis dette ikke sker, skal der bruges for mange ressourcer, der så må tages fra skolens undervisningsmidler eller andre lignende områder.

Regler under flerdagsekskursioner

I de tidsrum, der er undervisning gælder ovennævnte regler for mødepligt og alkohol. Elever, der ikke overholder disse regler, kan blive sendt hjem for egen regning. Da det primære formål med turene er uddannelse, skal eleverne inden turen skrive under på, at indtagelse af alkohol på turen kun er tilladt efter lærerens anvisninger.

Snyd

Hvis eleven afleverer en skriftlig opgave, der efter lærerens opfattelse ikke er udarbejdet af eleven selv, skal læreren tale med eleven herom og handle i overensstemmelse med skolens procedure ved snyd.

Tobaksrygning/snus

I følge gældende dansk lovgivning er det forbudt at ryge på alle børne- og ungdomsuddannelser. Dette gælder også Kruses Gymnasium, hvor vi endvidere har indført samme retningslinjer for brug af snus. Det er derfor ikke tilladt at ryge/brug snus på skolens område under nogen omstændigheder. Dette gælder også til fester og Café Kruse. Rygning/brug af snus på skolens område vil føre til øjeblikkelig hjemsendelse.

Bortvisning

Overtrædelse af skolens studie- og ordensregler kan medføre midlertidig eller permanent bortvisning.