Forsømmelser

Forsømmelser – procedure

 •  Alt fravær fra undervisning registreres (også sygdom, skolearrangementer etc.) i LUDUS. Eleven opfordres til at angive årsagen til fraværet.
 • Eleven har pligt til at aflevere skriftlige opgaver rettidigt dvs. til det tidspunkt, der er fastsat af læreren eller evt. aftalt individuelt. Hvis eleven ikke overholder ovennævnte registreres opgaven, som ikke afleveret.
 • Når lærerteamet mener, at fraværet er ved at blive for stort, kontaktes studievejlederen og ledelsen. Det samme er tilfældet når fraværsprocenten for manglende afleveringer er blevet for stort.
 • Studievejlederne og ledelsen vil i de konkrete tilfælde se på årsagen til fravær. Skyldes fraværet langvarig sygdom vil der kunne tilbydes sygeundervisning og fraværet vil ingen konsekvenser få. I særlige tilfælde vil ledelsen kunne dispensere.
 • Advarsel:
  Når en elevs forsømmelser er blevet for store modtager elevens forældre et anbefalet brev med kopi til eleven, hvis eleven er under 18 år – ellers får eleven et anbefalet brev og forældrene en kopi. Brevet indeholder:
  1. Oplysning om det uacceptable fravær.
  2. En advarsel om, at fortsat fravær vil føre til, at eleven skal aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år.
 • Første sanktion: Prøveafholdelse i alle afsluttende fag.
  Hvis en elev efter den skriftlige advarsel fortsætter fraværet vil nedennævnte sanktion blive sat i værk. Dette meddeles skriftligt til såvel eleven som forældrene.
  Brevet indeholder:
  1. Oplysning om det uacceptable fravær.
  2. Indstilling til eksamen i samtlige mulige skriftlige og mundtlige eksamensfag det pågældende år. Dette betyder et frafald af årskarakterer.
  3. En advarsel om, at fortsat fravær vil føre til, at eleven vil blive erklæret studieinaktiv. Dette betyder, at eleven ikke længere kan deltage i undervisningen og skal søge om lov til at gå til eksamen på skolen. Ved studieinaktivitet mister eleven retten til SU.
  4. Efter konkret vurdering kan en elev blive erklæret studieinaktiv på dette trin.
 • Anden sanktion: Erklæring om studieinaktiv.
  Hvis en elev efter den skriftlige advarsel fortsætter fraværet vil nedennævnte sanktion blive sat i værk. Dette meddeles skriftligt til såvel eleven som forældrene.
  Brevet indeholder:
  1. Oplysning om det uacceptable fravær.
  2. Eleven vil blive erklæret studieinaktiv, hvilket betyder, at eleven ikke længere kan deltage i undervisningen og skal søge om lov til at gå til eksamen på skolen. Ved studieinaktivitet mister eleven retten til SU.

Lægeerklæring

Ved længerevarende fravær i et eller flere fag, dvs. fravær på mere end 2 uger, kan skolen bede om en lægeerklæring, som eleven selv afholder udgiften til. Bliver eleven syg og må udeblive fra en eksamen, skal eleven kontakte sin læge og bede om en lægeerklæring samme dag, som eksamen har fundet sted. Eleven afholder også her selv udgiften til lægeerklæring.