Klageprocedure

Evaluering af undervisning

Der skal løbende være evaluering af undervisningen, da det er i såvel lærerens som klassens interesse hele tiden at kunne tale om, hvad der kan justeres , gøres bedre eller allerede er rigtig godt. Evalueringen skal bruges til, at lærer og elever får afstemt deres forventninger til hinanden og udbyttet af undervisningen. Mindst en gang årligt skal evalueringen finde sted i form af et spørgeskema, som kan besvares anonymt, hvis eleverne ønsker det.

Klageprocedure

Hvad gør man som elev/klasse, hvis man ikke er tilfreds med undervisningen hos en lærer.

1. Det bedste er, at man går til pågældende lærer og gør rede for sin utilfredshed, evt. tager det op i forbindelse med evaluering. Forhåbentlig klares problemerne her. Hvis man ikke kan dette henvender man sig til den ledelsesperson, der har personaleansvar for pågældende lærer (Spørg Anne eller Søren) og gør rede for problemet.

2. Ledelsen vil, hvis eleven tillader det, tage problemet op med læreren og høre dennes udsagn. Det bedste vil være om klageren er til stede, så ledelsen kan formidle en direkte kommunikation.

3. Hvis ledelsen finder klagen berettiget, vil pågældende lærer, alt efter sagens art, få nogle gode råd om, hvorledes problemet bør løses. Hvis det drejer sig om problemer med undervisningen, vil ledelsen fra sin supervision have mulighed for selv at kunne vurdere klagens berettigelse og rådgive ud herfra. Hvis ledelsen ikke finder klagen berettiget ville dette blive meddelt klageren. Ledelsen vil i denne sammenhæng rådgive klageren og gøre rede for, hvorfor man ikke finder klagen berettiget.

4. Som oftest kan ledelsen ikke fortælle eleven/klassen, hvad indholdet af samtalen med lærerne har været. Ledelsen skal som minimum henvende sig til klageren og fortælle, at vedkommende lærer er informeret om klagen. Efter nogen tid skal ledelsen atter henvende sig til klageren for at høre, om problemet er løst. Hvis der ikke er sket nogle positive ændringer skal ledelsen tage kontakt med læreren og gå videre med sagen.

5. Hvis problemet ikke kan løses internt kan det i sjældne tilfælde være nødvendigt med ekstern konsulent, hvis der er tale om faglige og/eller pædagogiske problemer. Såfremt der foreligger skriftligt materiale fra klageren, skal dette forud for mødet overdrages den/de berørte lærere.

TR orienteres om klagen og det vurderes hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, at TR deltager i mødet, hvis den indklagede ønsker det.