Kruses Gymnasium og alkohol

Værdier

Kruses politik for gymnasieelevers indtagelse af alkohol på skolen hviler på gældende lovgivning og på skolens værdigrundlag.

For mange unge er mødet med gymnasieverdenen deres første møde med voksenlivet, herunder muligheden for at indtage drikkevarer med alkohol i forbindelse med skolefester. I dele af ungdomskulturen spiller alkohol en betydelig rolle i forhold til sociale fællesskaber og identitetsdannelse.

På Kruses gymnasium vil vi gerne udfordre de unge til at møde den danske alkoholkultur på en selvstændig, reflekteret og kritisk måde, så de udvikler et sundt og afbalanceret forhold til alkohol.

Det er skolens holdning, at ingen elever må udsættes for nogen form for pres til at drikke alkohol, og slet ikke i mængder, der kan true deres sundhed, sikkerhed eller værdighed.

Vi ønsker ikke, at elevernes indtagelse af alkohol skal være en identitetsmarkør for skolen, og som ”nøglen” til at blive en del af fællesskabet. Derfor er det skolens målsætning, at de unge ikke presser hinanden til at drikke. Vi ønsker derimod, at elevkulturen og samværsformen er præget af omsorg for den enkelte – ikke mindst den enkeltes ret til at fravælge alkohol. På Kruses Gymnasium passer eleverne på hinanden og holder øje med, at ingen drikker for meget.

 

Regler for indtagelse af alkohol på skolen og på div. studie- og udvekslingsrejser

  • Det er kun tilladt for gymnasieelever at drikke alkohol i sammenhænge, hvor ledelsen eksplicit har givet lov til det. Dette er i hovedreglen kun til gymnasiefester og cafearrangementer, hvor en fra ledelsen og/eller øvrige ansatte altid vil være tilstede.
  • Der må kun indtages drikkevarer med begrænset styrke svarende til en almindelig pilsner. I visse tilfælde vil det dog være tilladt at indtage drikkevarer med en styrke svarende til vin. Det er ikke tilladt for eleverne selv at medbringe nogen former for alkohol til arrangementer på skolen. Dette gælder også for festudvalget når de forbereder festen på skolen.
  • I forbindelse med café- og festarrangementer på skolen, hvor der sælges drikkevarer med alkohol, er det ifølge markedsføringsloven ikke tilladt at markedsføre begivenheden vha. af visuelle eller verbale henvisninger til alkohol fx på FB. Denne regel skal overholdes af fest- og caféudvalgene.
  • På studieretningsrejse, sprogrejser, udvekslingsrejser mm. skal eleverne til enhver tid indordne sig under det pågældende lands alkohollovgivning. Det betyder fx, at gældende aldersgrænser for indtagelse af alkohol skal overholdes. Overtrædelse af sådanne regler kan betyde hjemsendelse fra turen for egen regning.
  • I lande hvor der er tilladt for unge at indtage alkohol, må eleverne kun gøre dette uden for undervisningstiden og kun hvis lærerne på pågældende tur tillader det. Hvis elever får lov til at drikke alkohol er de forpligtet til at udvise mådehold og være klar til at deltage i undervisning og andre planlagte aktiviteter. Eleverne skal ligeledes udvise respekt for det pågældende lands kultur og normer og være opmærksom på, at offentlig fuldskab i mange lande anses for upassende og stødende. Tilsidesættelse af dette hensyn kan føre til hjemsendelse fra turen for egen regning.

 

Rammer og sikkerhed er skolens opgave

 

Skolen sørger for at skabe trygge rammer om fester og caféarrangementer. Derfor vil der ved disse arrangementer altid være professionelle vagter tilstede samt lærere og en ledelsesrepræsentant. Vagterne sikrer, at festerne foregår i trygge rammer, og deres anvisninger skal altid følges.

Ved gymnasiefester betjenes baren af skolens lærere, som sørger for ikke at sælge drikkevarer med alkohol til elever som vurderes at være for berusede til at kunne tåle mere.

 

Forældrenes rolle

Det er skolens forventning, at forældrene bidrager til at skabe en bæredygtig alkoholkultur blandt de unge. Derfor opfordrer vi forældrene til at være i dialog med de unge om brugen af alkohol. Det gælder både i forhold til sundhed, sikkerhed og de sociale aspekter, som er forbundet med indtagelse af alkohol.

Vi opfordrer specielt til at forældrene sikrer, at eleverne ikke drikker umådeholdent inden fest- og café arrangementer.  Desuden er det altid en god idé at sørge for, at de unge får noget at spise. Elever, som møder tydeligt berusede op til en fest eller til et caféarrangement, vil blive afvist i døren, og det er naturligvis ærgerligt for den unge.

Hvis en elev alligevel drikker for meget til en fest eller til et café-arrangement, vil forældrene blive kontaktet. Og i det tilfælde er det skolens forventning, at forældrene sikrer, at eleven bliver afhentet på skolen så hurtigt som muligt.