Procedure ved snyd

Procedure i forbindelse med elevers snyd med opgaver

Der skal arbejdes på to fronter:

Forebyggende: Der skal under udarbejdelse af en opgave gøres mest muligt for at sikre, at snyderi undgås. Ved alle større opgaver (DHO, SRO og SRP og andre større projektopgaver) skal det være et krav, at eleverne møder vejleder 1-2 gange og diskuterer materialer og indhold med denne. Hvor det er muligt, udleverer vejleder en tekst, en statistik eller lignende, der skal indarbejdes i opgaven.
Vedr. normale skriftlige afleveringer (rapporter, stile, og opgaver) skal faglæreren gennemgå med eleverne, hvad man forventer af produktet. Fx hvis man henter hjælp på internettet, skal kilderne angives i opgaven.

Sanktioner: Hvis en lærer får mistanke om snyd i forbindelse med det skriftlige arbejde følges følgende procedure:

1. gang, der snydes:

Hvis eleven indrømmer:
Læreren konfronterer eleven med sin mistanke, der underbygges med påviselige tegn på snyd. Når eleven indrømmer, skal vedkommende aflevere en ny opgave, og så vil der ikke ske mere i sagen. Eleven får mundtlig og skriftlig besked på, at hvis vedkommende snyder endnu engang kan det medføre bortvisning nogle dage. Snyderiet meddeles ledelsen, der sørger for, at det føres ind på elevens kardex, og såfremt eleven er under 18 år, sendes der et brev til forældrene.

Hvis eleven ikke indrømmer:
Når eleven ikke indrømmer, går sagen videre til ledelsen. Hvis ledelsen giver lærerne medhold i mistanken om snyd, indkaldes eleven og forældre til en samtale, hvor man via ”eksamination” af eleven i opgaven vil forsøge at komme frem til, hvorvidt der er tale om snyd eller ej. Hvis lærer og ledelse herefter stadig er overbevist om snyd ender det med krav om aflevering af en ny opgave og en skriftlig advarsel om, at gentagne tilfælde af snyd vil medføre bortvisning nogle dage. Mistanken om snyd føres ind i kardex, og såfremt eleven er under 18 år, sendes en skriftlig advarsel til elevens forældre.

2. gang, der snydes:

Gribes samme elev endnu engang i snyderi, medfører det bortvisning nogle dage.
Der sendes en skriftlig advarsel til elev og forældre om, at gentagelse af snyderiet vil medføre permanent bortvisning fra skolen.

3. gang, der snydes:

Eleven bortvises permanent.

Snyd med eksamensopgaver:
Hvis der kan påvises snyd ved en officiel afsluttende eksamen bortvises eleven øjeblikkeligt!