Procedure ved snyd

Procedure i forbindelse med elevers snyd med opgaver

Der arbejdes på to fronter:

Forebyggende:

Der skal under udarbejdelse af en opgave gøres mest muligt for at sikre, at snyderi undgås. Ved alle større opgaver (DHO, SRO og SRP og andre større projektopgaver) skal det være et krav, at eleverne møder vejleder 1-2 gange og diskuterer materialer og indhold med denne. Hvor det er muligt, udleverer vejleder en tekst, en statistik eller lignende, der skal indarbejdes i opgaven.
Vedr. normale skriftlige afleveringer (rapporter, stile, og opgaver) skal faglæreren gennemgå med eleverne, hvad man forventer af produktet. Fx hvis man henter hjælp på internettet, skal kilderne angives i opgaven. Alle fag har endvidere en forpligtelse til at tydeliggøre, hvornår noget er snyd, fx i forbindelse med at søge inspiration i andre besvarelser, udarbejde hele eller dele af en besvarelse sammen med andre osv.

Alle faggrupper skal derfor i samarbejde med andre relevante fag udarbejde en kort og letforståelig tekst med retningslinjer for, hvornår der er tale om snyd. Teksten gennemgås med eleverne før første aflevering samt ved passende lejligheder.

 

Hvis en lærer får mistanke om snyd i forbindelse med det skriftlige arbejde følges følgende procedure:

Læreren undersøger hos teamlederen om eleven før er blevet taget i at snyde med skriftlige opgaver, da en evt. gentagelsessynd har betydning for den videre proces.

Læreren konfronterer eleven med sin mistanke, der underbygges med påviselige tegn på snyd. Dette vil normalt føre til, at eleven indrømmer. Hvis eleven ikke indrømmer, går sagen videre til teamlederen, der drøfter sagen med eleven. Hvis eleven fortsat nægter at have snydt, forelægges sagen for ledelsen, der efter at have kigget på besvarelsen og hørt lærerens argumentation og elevens forklaring vil afgøre, hvor vidt der er tale om snyd. Eleverne skal vide, at det er ledelsen, der i sidste ende afgør, hvorvidt der er tale om snyd.

 

Hvis det er første gang eleven er taget i snyd:

Eleven får en mundtlig påtale af læreren, orienteres igen om regler for snyd samt får besked på at aflevere en ny besvarelse, så fremt læreren vurderer, at det er formålstjenesteligt. Alternativt markeres afleveringen som ikke afleveret i Lectio. Denne besvarelse rettes kun kortfattet af læreren. Læreren giver herefter teamlederen besked om at eleven har snydt og har fået en mundtlig påtale. Teamlederen noterer dette med henblik på senere tilfælde og skriver besked om sagen i klassens konference.

Ved særligt groft snyderi kan eleven få en skriftlig advarsel uden forudgående mundtlig varsel eller bortvises midlertidigt.

 

Hvis eleven ifølge teamlederens oplysninger har snydt før, går sagen videre til ledelsen.

Første gang ledelsen reagerer på snyd, får eleven en skriftlig advarsel om at fortsat snyd kan medføre bortvisning i nogle dage. Denne advarsel noteres i elevens kardex og, hvis eleven er under 18 år, sendes den også til forældrene.

Næste gang eleven snyder, kan det medføre bortvisning nogle dage. Der sendes samtidig en skriftlig advarsel til elev og forældre om, at gentagelse af snyderiet kan medføre permanent bortvisning fra skolen.

Fortsætter eleven med at snyde kan eleven blive permanent bortvist.

Bemærk at proceduren ikke gælder pr. fag. Er der først snydt én gang, gælder dette alle fag.

Teamleder skriver besked ud i konferencen om snyderiet.

 

Snyd med eksamensopgaver: 
Hvis der kan påvises snyd ved en officiel afsluttende eksamen bortvises eleven øjeblikkeligt!