Retningslinjer om Lectio, lektier og skriftlige afleveringer

13 Rigtige

Retningslinjer for elever og lærere om Lectio, lektier og skriftlige afleveringer

 1. Alle relationer hviler på gensidig tillid og i respekt for skolens værdigrundlag. Det vil sige, man skriver og taler pænt til hinanden, svarer på henvendelser, snyder ikke og lader tvivlen komme den anklagede til gode. Eventuelle uoverensstemmelser løses ved direkte henvendelser og først, hvis dette ikke hjælper, inddrages ledelsen.

Kommunikation mellem lærere og elever

 1. Elever er forpligtede til at tjekke Lectio mindst én gang dagligt på skoledage.
 1. Lærere er forpligtede til at tjekke Lectio samt deres arbejdsmail dagligt på skoledage, og spørgsmål mv. besvares hurtigst muligt – mundtligt eller skriftligt –alternativt med besked om, hvornår man vender tilbage.

Lektier

 1. Lektier gives i Lectio inden kl. 16 den foregående skoledag. Hvis lektien på dette tidspunkt ikke er indskrevet, må timen planlægges således, at der ikke er lektier for.

Afleveringer – frister og respons

 1. Afleveringer skal være indskrevet i Lectio ved begyndelsen af semestret (senest 1. september eller 20. januar). Dog kan opgaver flyttes i løbet af semestret, såfremt der opstår uforudsete hændelser. Opgavens fulde beskrivelse skal være tilgængelig for eleven senest 2 uger før afleveringen. Der gælder andre frister for opgaver, der delvist udarbejdes på skolen samt DHO, SRO mv.
 1. Det er læreren, der fastlægger afleveringsform samt afleveringstidspunkt, og eleverne er forpligtede til at overholde begge.
  .
 2. Der kan gives én udsættelse af en skriftlig opgave, hvis eleven henvender sig med ønsket senest én skoledag før afleveringsfristen. Eleven har dog ikke krav på at få udsættelsen.
  .
 3. Afleveres en opgave til tiden, har eleven krav på at få respons inden 15 skoledage fra afleveringstidspunktet. Denne respons kan være mundtlig eller skriftlig.
  .
 4. Afleveres opgaver for sent, har eleven kun krav på en kortfattet respons, og fristen for responsen er 1 måned fra afleveringstidspunktet.
 1. Ikke afleverede opgaver – herunder opgaver afleveret på en forkert måde – registreres i Lectio som ikke-afleveret og medregnes i elevens samlede fravær. Ikke-afleverede opgaver bedømmes med –3 i lærerens interne regnskab, medmindre eleven har haft en særlig grund til den manglende aflevering. Afleveres opgaven senere, ændres notationen i Lectio til ’for sent afleveret’, og karakteren kan ændres.
 1. Kan læreren ikke give respons på en opgave inden for den fastsatte ramme, skal eleverne have dette at vide samt en begrundelse herfor.


Fravær

 1. Skriftligt fravær opgøres tre gange årligt på en tælledag (omkring uge 43, 2 og 13). Elever, der mangler at aflevere opgaver på tælledagen, får én ekstra uge til at aflevere opgaverne, før fraværet registreres. I forbindelse med tælledagen kan elever få skriftlige advarsler for manglende afleveringer samt idømmes skrivefængsel. Det er læreren, der beslutter, hvilke opgaver der skal laves i skrivefængslet.

Snyd

 1. Alle opgaver laves selvstændigt, enkeltvis eller i grupper afhængig af opgavens art. Kopiering uden kildeangivelse er snyd og accepteres ikke på Kruses Gymnasium. Se i øvrigt skolens procedure vedrørende snyd.