Lederen

Lederen bør, som en del af det forebyggende arbejde, forsøge at:

 • skabe klarhed om roller og ansvar
 • give medarbejderne feedback
 • sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse gennem dialog og information
 • være klar i forventningerne til medarbejderne i forhold til produktion, ansvar og samarbejde
 • sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, såvel for den enkelte som for alle
 • coache medarbejderne til at kunne varetage arbejdsopgaverne selvstændigt
 • prioritere opgaverne i tvivlstilfælde
 • træffe de nødvendige beslutninger, når det er nødvendigt
 • vise medarbejderne sammenhænge i organisationen
 • sikre, at information om organisationens overordnede mål og krav, samt produktionsveje
 • står klar for alle medarbejdere
 • være lyttende og handlende i forhold til medarbejderproblematikker
 • være garant for at medarbejderne har mulighed for at passe deres kerneydelser
  skabe ro om arbejdet

Derfor bør lederen forsøge at:

 • arbejde på at udvikle de fornødne ledelsesmæssige, empatiske og sociale kompetencer
 • holde fokus på personaleledelse


Hvad gør lederen, hvis en medarbejder er stressramt i dagligdagen?

Lederen bør:

 • tage hånd om en medarbejder, så snart der udvises tegn på stress
 • tage kollegahenvendelser alvorligt og handle i umiddelbar forbindelse med henvendelsen


Hvad gør lederen, hvis en medarbejder er blevet sygemeldt med stress?

Lederen bør:

 • sikre tid til, at medarbejderen får ro i sygefraværsperioden
 • opfordre medarbejderen til at tage kontakt til egen læge
 • gøre opmærksom på og opfordre til at kontakte eksempelvis sin fagforening eller et andet psykologtilbud
 • orientere TR/AMR og/eller andre relevante personer i organisationen med det samme, medarbejderen sygemeldes
 • have kontakt med medarbejderen på aftalte tidspunkter i sygeforløbet enten selv eller gennem TR/AMR, afhængigt af forholdet og de interne aftaler
 • tage initiativ til en dialog om, hvad stresskilden/kilderne er – når medarbejderen er klar til at tale om det

Hvad gør TR/AMR eller anden relevant person?

 • kan tage kontakt med den sygemeldte medarbejder, for at afdække om der er behov for hjælp og støtte fra den særlige funktion (TR/AMR)


Hvad kan lederen gøre i forhold til resten af medarbejdergruppen?

 • Forsøge at skabe sig et overblik over, om dette er et enkeltstående tilfælde eller et symptom på generelle stressproblemer i medarbejdergruppen
 • Kontakte TR/AMR eller anden relevant person som sparring i forhold til at afdække, om resten af gruppen også er stresset


Hvad kan lederen gøre, før medarbejderen skal vende tilbage til arbejdet?

Der bør aftales et møde med medarbejderen inden arbejdet genoptages, hvor TR/AMR eller anden relevant person også kan deltage. Der er fire formål med mødet:

 • at identificere stresskilden/kilderne
 • at aftale hvilke ting, der skal ændres i arbejdssituationen
 • at aftale, hvordan den pågældende vender tilbage, herunder arbejdstid
 • at aftale, hvordan kollegaer involveres, og hvad de informeres om


Hvad kan lederen gøre, når en medarbejder skal vende tilbage efter en sygemelding pga. stress?

Lederen bør forsøge at:

 • fjerne de udløsende stressorer fra medarbejderens arbejde
 • have en tæt dialog med medarbejderen og den øvrige medarbejdergruppe om reaktioner på tilbagekomsten
 • sikre, at arbejdsopgaverne passer til den aftalte arbejdstid, samt at der langsomt i takt med at medarbejderen går op i arbejdstid bliver tilført flere opgaver
 • skabe ro og være buffer i forhold til omverdenen