Vejen til at indfri skolens vision

For at skolens vision kan indfries skal der gennemføres en række strategiske prioriteringer.

Derfor har vi fastlagt fire strategiske pejlemærker eller indsatsområder, som udviklingsarbejdet i de kommende år vil rette sig imod. Under hvert pejlemærke er angivet ideer til, hvordan skolen kan arbejde konkret med hvert enkelt indsatsområde. Det skal understreges, at der er tale om ideer og dermed ikke om allerede fastlagte aktiviteter. Dette gælder dog ikke mht. til pejlemærke nr. fire.

 

Pejlemærker

 1. Kerneydelsen: vores undervisningsbegreb skal udfordres og udfoldes
  Ideer til aktiviteter
 • Styrket fokus på prioritering og koordinering af hvilke pædagogiske og didaktiske udviklingsaktiviteter der skal vælges, og hvilke der skal fravælges. Prioriteringen sker bl.a. gennem centrale udvalg (PUK) i både grundskole og gymnasium og på tværs af de to skoleformer og SFO´en
 • Feedbackkulturen i undervisningen udvikles og understøttes – fx af nye tilrettelæggelsesformer. Dette sker med henblik på at give den enkelte elev en forbedret mulighed for at arbejde målrettet med den faglige udvikling
 • Der udvikles en særlig strategi for pædagogisk IT
 • Efter- og videreuddannelse som bl.a. har fokus på evaluering og feedback og på faglig og pædagogisk sparring

 

 1. Omverdensrelationen udvikles og styrkes gennem forskellige former for netværksdannelse
  Ideer til aktiviteter
 • Der udvikles forskellige samarbejdsrelationer og partnerskaber mellem Marie Kruses Skole og erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og organisationer både lokalt, nationalt og internationalt
 • I samarbejde med MKS-Seniors udvikles en stærk alumneorganisation.

 

 1. De fysiske rammer forbedres og udvikles
  Ideer til aktiviteter
 • Idræts- og scenefaciliteter forbedres fx ved nybygninger eller via udbygning af festsalen og gymnastiksalene
 • Udearealerne udvikles mhp. at kunne inddrage dem i det samlede undervisningsareal
 • Renovering af klasselokaler (i den gamle bygning) og kantinen iværksættes
 • IT-infrastruktur udbygges og optimeres

 

 1. Skolen udvikler et stærkt økonomisk fundament, som muliggør realiseringen af vores vision
  Ideer til aktiviteter
 • Der udarbejdes en investeringsplan, som prioriterer investeringer i de fysiske rammer
 • Der arbejdes målrettet med fundraising
 • Bestyrelsen fastsætter løbende økonomiske målsætninger gennem beslutning om konkrete måltal for udvalgte nøgletal