Eksamen

Eksamen på Kruse 2018

 

Antal prøver/eksamener

Mundtlige eksamener

Efter 1.g kan der blive mundtlig eksamen i fag, der afsluttes. Det kan være naturvidenskabeligt fag på C-niveau, kunstnerisk fag på C-niveau, samfundsfag på C-niveau eller matematik på C-niveau.

Tages et af disse fag på et højere niveau på et senere trin, bortfalder en eventuel eksamen og erstattes af en anden, dog ikke nødvendigvis i samme fag. I 2.g kan der blive eksamen i afsluttende fag. Der tages højde for, at fag, der hæves i 3.g, ikke udtrækkes til eksamen i 2.g. Du skal have været til eksamen i mindst to fag efter 2.g.

Til en fuld stx-eksamen (for dem som er startet før 1.8 2017) skal der være aflagt i alt 9 prøver. Af disse 9 prøver, som inkluderer SRP og AT, skal mindst 3 være skriftlige (SRP fraregnet) og mindst 3 mundtlige.

Mundtlige årsprøver

Mundtlige årsprøver kan efter 1.g og 2.g aflægges i fag, der fortsættes. Det kan f.eks. blive i matematik, dansk, historie, engelsk, 2. fremmedsprog, eventuelt studieretningsfag, almen studieforberedelse eller fag, der hæves.

Skriftlige eksamener

Du skal til skriftlig eksamen i mindst 3 fag med skriftlig eksamen. Alt efter hvornår du afslutter faget, kan dette være i 2.g eller 3.g. I fag med skriftlig eksamen kan du regne med at skulle op enten skriftligt eller mundtligt eller begge dele.

Eksamen i Almen Studieforberedelse kan blive placeret imellem de skriftlige eksamensdage eller som sidste eksamensfag.

Skriftlige årsprøver

Efter 1.g aflægges skriftlig årsprøve i matematik B og engelsk B.
Efter 2.g aflægges skriftlig årsprøve i fag, man har på A-niveau (minus historie).

Eksamensplanen for alle offentliggøres i maj – først de skriftlige og efter sidste skoledag for 3g de mundtlige.

 

Sådan foregår de skriftlige eksamener og årsprøver

Skriftlige eksamener skrives som hovedregel på pc og afleveres elektronisk. Prøverne afleveres elektronisk som pdf-fil via www.netprøver.dk. Enkelte prøver (delprøver uden hjælpemidler) skrives i hånden og afleveres på papir.

Du skal huske dit kursistnummer (som er lig med din brugeradgang til Lectio) og have styr på dit unilogin-navn og din unilogin-kode. Husk at det er din personlige kode – du kan ikke låne din søsters eller din sidekammerats kode!

Husk, at I selv skal medbringe computer og strømstik til de skriftlige prøver og eksamener. Det er vigtigt, at computeren er opdateret, så du ikke mister kostbar tid under eksamen pga. tidskrævende opdateringer.

Du skal IKKE medbringe en printer. Der er adgang til at printe kladder mv. på skolens printer via trådløst netværk. I har adgang til tilladte hjemmesider og elektroniske bøger under prøven i det omfang, hjælpemidler er tilladte. For at undgå snyd: al anden adgang til nettet er spærret, og al aktivitet på nettet bliver logget og tjekket.
Inden eksamen/prøven begynder, skal du aflevere din mobiltelefon og evt. smartwatch. Dette er på eget ansvar, så det er måske smartest at lade mobil og smartwatch blive hjemme!

Du må under ingen omstændigheder kommunikere med andre end vagterne under eksamen. Hvis du snyder, fx ved at være på internettet eller kommunikere med andre (uanset med hvem og om hvad), bliver du bortvist fra eksamen/prøven!

Du skal hjemmefra have downloadet et sidehoved, som du finder på glasskabet i Lectio. Sidehovedet udfylder du med navn, kursistnummer og prøvefag, så det kan sættes ind i dine wordfiler.

Afleverer du din besvarelse før tid, skal du herefter straks forlade lokalet uden at medtage noget. Dvs. uden opgaveformulering, computer, hjælpemidler og mobiltelefon. Når prøvetiden er udløbet, og alle opgaver er indsamlet, kan du hente dine ting. Ingen forlader lokalet den sidste halve time. Af hensyn til de elever, der ønsker at bruge hele prøvetiden, skal der være ro i eksamenslokalet.

Kommer du for sent, skal du henvende dig på kontoret. Skolens ledelse vil så vurdere, om grunden til forsinkelsen er rimelig, og at det er udelukket, at du kan have fået oplysninger om opgaven – hvorefter du får lov til at gennemføre prøven – eller også bliver du bortvist fra den pågældende eksamen.

Du skal selv medbringe de tilladte hjælpemidler! Det er tilladt at bruge en række forskellige typer af lommeregnere. Andre er forbudte. Spørg din faglærer.

Når du ønsker at aflevere din besvarelse, skal du tilkalde en af de tilsynsførende, som lige skal tjekke, at du har afleveret korrekt.

 

Sådan foregår de mundtlige eksamener og årsprøver

I alle fag – også AT – bliver du bedømt på de faglige mål. De faglige mål for de enkelte fag kan du læse på Undervisningsministeriets hjemmeside – klik her.

På skolens hjemmeside/ILectio finder du undervisningsbeskrivelserne for alle de fag, du skal op i. De ligger under fanebladet “undervisning”.

Din tid til eksamen fremgår af skemaet i Lectio. Bemærk, at eksamenstidspunktet kan ændres, så hold øje med din mødetid.
Mød i god tid!

Hvis du kommer for sent til mundtlig eksamen, skal du henvende dig direkte til skolens ledelse. Vi vil derefter vurdere, om du har mulighed for at blive eksamineret senere på dagen. Ellers er du udelukket fra denne eksamen og kan først indstille dig til eksamen året efter.

Hvis du er enig med en anden elev om at bytte tid, kan I gøre det efter aftale med jeres lærer.

Nogle eksamener har forberedelsestid på skolen, andre har 24 timers forberedelse, hvor du arbejder hjemme. Det er forskelligt fra fag til fag, så sørg for at få talt med din lærer om, hvordan det foregår.

De fleste eksamener indledes med, at du holder et oplæg, hvorefter der er tid til spørgsmål. Spørgsmål er en vigtig del af eksamen, så du skal ikke blive bekymret, hvis eksaminator og censor stiller spørgsmål. Tag dig tid til at tænke, inden du svarer, og bed gerne om at få det gentaget, hvis du ikke helt forstår det.

Hjælpemidler

Du har selv ansvaret for at medbringe bøger, udleverede kopier, rapporter, opgaver, journaler og noter samt evt. lommeregner. Hvis du mangler bøger, skal du bogkælderen på mail: gymbib@mks.dk

Alle hjælpemidler er tilladt under en prøve, dvs. både i forberedelsestiden og under eksaminationen, medmindre der af den konkrete læreplan fremgår begrænsninger heraf. Brug af kommunikation med andre under eksaminationen, herunder brug af internet, mobiltelefon og andet lignende udstyr, er imidlertid kun tilladt, når det følger af den konkrete læreplan. Brug af internet, mobiltelefon m.v. er ALDRIG tilladt i den forberedelsestid, der er på skolen!

Medbring et ur til forberedelsen. Du kan jo ikke bruge din mobiltelefon som ur.

 

Snyd og følgerne af ikke at overholde eksamensreglerne

Snyd medfører bortvisning fra eksamen (det betyder, at du i så fald først tidligst kan tage din eksamen året efter).

Det er snyd…

– hvis du selv søger/får hjælp, eller hvis du giver andre hjælp under eksamen – i det hele taget henvender dig til andre end vagterne.

– hvis du anvender andet end de tilladte hjælpemidler ved eksamen. Der er forskellige regler for fagene!

– hvis du har kommunikeret uretmæssigt med andre, ligegyldigt med hvem og om hvad.

 

Sygdom og sygeeksamen

Hvis du bliver syg og må udeblive fra en eksamen, skal du ringe til kontoret hurtigst muligt samt kontakte din læge og bede om en lægeerklæring. Denne lægeerklæring skal kontoret have samme dag, som eksamen har fundet sted. Hvis du ikke har meldt dig syg og afleveret en lægeerklæring, bliver dit fravær betragtet som udeblivelse.
Du afholder selv udgiften til lægeerklæringen.

Har du meldt dig syg, skal du til sygeeksamen. Denne vil normalt ligge efter sommerferien.

Hvis du trods sygdom er mødt til en prøve og påbegynder eksaminationen, har du ikke mulighed for sygeeksamen.

 

Klager over karakterer eller eksamensforløb

Hvis der er forhold under eksamen, du vil klage over, så skal du straks gøre opmærksom på dette ved henvendelse til rektor eller vicerektor, der vil vejlede om, hvordan man klager, og hvad man kan opnå/risikere ved en klage.

Skriftligt begrundet klage skal derefter indgives senest 14 dage efter karakterens offentliggørelse/eksamens afholdelse.

Den skriftlige klage skal afleveres til rektor/vicerektor.

De samme regler gælder, hvis du vil klage over en årskarakter.

Du kan læse de officielle eksamensregler mv. på Undervisningsministeriets hjemmeside – klik her.

 

Eksamensangst

Marie Kruses Skole tilbyder hvert år et lille kursus for elever med eksamensangst – du skal huske, at det er helt normalt at være nervøs til en eksamen, og at der er masser af elever, der har det præcist som du. Husk også, at dine lærere altid håber, at det går dig godt.

 

Bogaflevering

Sørg for at aflevere dine bøger, så snart du ikke skal bruge dem mere. Der står borde/kasser til aflevering forskellige steder på skolen, og du kan naturligvis også aflevere dem i bogkælderen. Alle bøger SKAL være afleveret torsdag efter sidste eksamen.

 

Translokation og dimissionsfest

Der er translokation fredag efter sidste eksamen i juni, hvor alle studenter får deres eksamensbevis. Alle er velkomne. Der afholdes endvidere en dimissionsfest for alle studenter. Dimissionsfesten finder sted onsdag i sidste eksamensuge.