Kruses Gymnasiums fastholdelsesstrategi

Det er gymnasiets mål at fastholde de unge i et relevant uddannelsesforløb.

Til dette formål har skolen følgende indsatsområder:

Fravær: Elever, der ikke laver deres ting og ikke passer deres skoler, har større frafaldsrisiko. Kruses Gymnasium arbejder derfor målrettet med at nedbringe fravær

Trivsel: Elever der ikke trives har større frafaldsrisiko. Kruses Gymnasium arbejder derfor målrettet med at sikre en høj elevtrivsel.

Faglighed: Elever der har svært ved at leve op til kravene, har større frafaldsrisiko. Kruses Gymnasium arbejder derfor målrettet med at løfte eleverne – samt at hjælpe elever, der ikke er havnet på rette uddannelse over til en uddannelse, der bedre matcher deres faglige ønsker.

I forhold til indsatsområderne har Kruses Gymnasium følgende strategiske redskaber:

Klasseteam: Omkring hver klasse er der et team bestående af to lærere, der holder øje med klassens og den enkelte elevs trivsel, læring og fremmøde. Teamet følger løbende den enkelte elevs karakterer og fravær og tager samtaler med eleven om samme eller retter henvendelse til studievejledning og ledelse, hvis det skønnes påkrævet. Teamet står endvidere for en årlig undersøgelse af klassens trivsel og sammenhængskraft ved hjælp af værktøjet uddannelsestrivsel.dk. Teamet er vært ved forældremøder i 1g om klassens trivsel og klasserumskultur mv.

Ledelsen: Gymnasiets ledelse følger de enkelte elevers fravær ved tjek tre gange årligt i samarbejde med teamet og studievejledningen. Her fastlægges de overordnede handleplaner for de pågældende elever. Ledelsen sørger endvidere for at gøre forældrene opmærksomme på fraværsproblemer samt vanskeligheder med at leve op til de faglige mål i uddannelsen. Endelig gennemfører ledelsen elevtrivselsundersøgelser, der har til formål at afdække det generelle trivselsbillede blandt skolens elever.

Studievejledning: Omkring hver klasse er der tilknyttet en studievejleder, som står for introsamtaler, fører samtaler med elever og forældre om fravær, sociale forhold omkring skole, hjem, venner mv, der måtte have relevans for elevens gennemførelse af en studentereksamen.  Studievejledningen rådgiver endvidere om valg af studieretning og valgfag samt i sidste ende yder hjælp til skift af uddannelse.

Psykolog: Gymnasiet har en fast samarbejdsaftale med en psykolog, der er tilknyttet PPR i Furesø kommune. Han er på gymnasiet en gang pr 14 dage og taler med elever med psykiske problemer. Studievejledningen visiterer hertil.

Systematisk screening: Kruses Gymnasium gennemfører systematisk screening i begyndelsen af 1g i dansk, matematik og engelsk med henblik på at identificere elever med særlige behov.

Specialiseret faglig vejledning: Kruses gymnasium tilbyder vejledning til elever med læse- og skrivevanskeligheder hos vores læsevejleder samt til elever med særlige udfordringer i matematik hos vores matematikvejleder.

Lektiecafé: Alle elever tilbydes ugentlige lektiecafeer. Lektiecafeerne udbydes efter behov, men altid i matematik. Eleverne kan altid rette henvendelse til skolens ledelse om øvrige fag.

Skrivefængsel: Kruses gymnasium følger løbende den enkelte elev mhp om han/hun overholder møde- og afleveringspligten. Elever med gentagne problemer med at få afleveret kan idømmes skrivefængsel, hvor de skal møde op og få lavet deres skriftlige opgaver.

Forældresamarbejde: Gymnasiet er en del af Marie Kruses Skole som er en privatskole, ejet af forældrene. Derfor har vi også et tæt samarbejde med forældrene, der årligt inviteres til konsultationer samt indkaldes til møder om elever, der vurderes at være frafaldstruede eller på anden vis har problemer.

UU-vejledning: På Marie Kruses Skole er der fast tilknyttet en UU-vejleder, der er på skolen en gang om ugen. Gymnasiet har et godt samarbejde med denne vejleder, der kan medvirke til rådgivning om evt. skifte af uddannelsesretning.