Forberedelse og hjemmearbejde i 0.g på Kruse

Hjemmearbejde i 0.g

Marie Kruses Skole lægger vægt på, at eleverne får en undervisning af velkvalificerede lærere. Det betyder, at skolens klasser har flere forskellige faglærere, da skolens lærere fortrinsvis underviser i deres linjefag eller i fag, hvor de har tilsvarende kompetencer. Der vil være skolerelateret arbejde i form af forberedelse/lektier, som eleverne arbejder med efter skoletid. 0.g kan benytte sig af gymnasiets lektiecafé, hvor der er fokus på hjælp til matematik. Det noteres løbende på opslagstavlen på Intra, hvor og hvornår lektiecaféen er placeret. Lektiecaféen varetages af en matematiklærer fra gymnasiet.

Vi anskuer lektier som en integrerende og understøttende del af undervisningen, når de sættes i en sammenhæng, der giver mening for eleven, og hvor det er vurderet, at lektierne skaber læring. Derudover anser vi lektier som en mulig vej til at lære at disponere og strukturere sin tid.

Mængden og arten af hjemmearbejde vil være afhængig af fag og det konkrete stof i de enkelte fag. Hjemmearbejde skal gives ud fra en faglig, pædagogisk og professionel vurdering af læreren, i forhold til om eleven har udbytte heraf og kan sidde med det alene uden nødvendigvis at få assistance.

Definitioner på karakteren af hjemmearbejde

  • Træning: eleven træner og repeterer allerede kendt stof for at automatisere færdigheder
  • Forberedelse: eleven forbereder sig til timen ved at undersøge noget eller læse en tekst, så klassen kan arbejde videre ud fra et nyt, fælles fagligt ståsted. Elevens forforståelse øges, og eleven får mulighed for at deltage aktivt i undervisningen
  • Færdiggørelse: eleven færdiggør opgaver, der er påbegyndt i klassen. Læreren bør vurdere, om dette skal differentieres i forhold til den enkelte
  • Integreret: eleven arbejder med større mundtlige eller skriftlige opgaver for at udbygge viden og styrke planlægning, struktur og fordybelse. Det kan fx være stile, rapporter, foredrag, tværfaglige opgaver eller projektarbejder
  • Udbygning: eleven arbejder med kendt stof på andre måder for at tilgodese og udvikle andre udtryksformer og formidling

Alle elever, uanset klassetrin, anbefales at læse mindst 15 min. dagligt – også selv om der ikke er givet noget for. Denne “daglige dosis” er meget grundlæggende og nødvendig i hele skoleforløbet. Forskning viser, at gode læsekompetencer har indflydelse på udvikling af skriftsprog og den generelle sproglige udvikling.

Lektiekonference på Intra

  • Den elektroniske lektiebog på Skoleintra har både forældre og elever som læsere
  • Klassens lærere er ansvarlige for, at lektierne noteres i lektiebogen
  • Det forventes, at elever/forældre tjekker lektiebogen én gang dagligt – al hjemmearbejde til næste dag vil være noteret inden kl. 16
  • Efter fravær forventes det, at eleven tjekker lektiebogen og møder forberedt op

Det er legitimt som forældre at orientere rette lærer, hvis en lektie af en eller anden årsag ikke er nået.