Forældrebrev d. 11/2 – gymnasiet

12. feb 2021
FORÆLDREBREV D. 11/2 - GYMNASIET

Kære forældre

Som I måske allerede har læst, så er der nu indgået en politisk aftale om hvad der skal ske med sommerens eksaminer i lyset af den lange nedlukningsperiode. Man er fra politisk side meget opmærksomme på den svære situation, som eleverne står i. Alle parter er derfor enige om, at nedlukningen ikke må forringe elevernes muligheder til eksamen, og derfor vil der ske en væsentlig reduktion i antallet af eksaminer til sommer. Således ved vi nu, at der blandt de fag, der udtrækkes til eksamen, vil ske aflysninger af eksamen således at:

– elever i 1.g og 2.g kun kommer op til 1 mundtlig prøve.

– elever på 1.hf kun kommer til 2 mundtlige prøver – begge i fag i den naturvidenskabelige faggruppe.

– elever i 3.g kun kommer til 4 prøver: skriftlig dansk, to mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag samt mundtlig SRP-forsvar.

– ingen elever kommer til eksamen i matematik.

For alle aflyste prøver gælder, at standpunktskarakteren ophøjes til prøvekarakter. På hf, hvor der jo i udgangspunktet ikke gives standpunktskarakterer, skal der nu gives afsluttende standpunktskarakterer som erstatning for aflyste prøver.

Det er også en del af den aftale, der er blevet indgået, at

– læreren har mulighed for at se bort fra visse dele af nødundervisningen ved udarbejdelsen af spørgsmål til mundtlig eksamen.

– skolen kan udskifte eksamen i fag med praktisk dimension (f.eks. et kunstnerisk fag eller et naturvidenskabeligt fag) med eksamen i et andet fag, hvis skolen vurderer, at nødundervisningen ikke i tilstrækkelig grad har forberedt eleven til eksamen.

– frigjort tid i maj og juni måned skal benyttes til at indhente faglige og sociale efterslæb.

– eksamensplanen offentliggøres i starten af maj, og tidligere end oprindeligt planlagt.

Sidst men ikke mindst skal det være muligt at festligholde, at 3.g’erne får studenterhuen.

Med denne udmelding er der kommet lidt mere klarhed over, hvad der skal ske til sommer, men der er stadig en del uafklarede forhold. Skolerne er blevet stillet i udsigt, at der om en måneds tid kommer mere detaljerede retningslinjer for ændringen af sommerens eksaminer, og så snart vi ved mere, får I selvfølgelig også besked.

Lidt om elevernes trivsel

Vi er meget opmærksomme på, at det efterhånden er en stadig større udfordring for eleverne at forsætte med virtuel undervisning. Heldigvis oplever vi også, at en del elever klarer sig godt igennem både fagligt og psykisk, men samtidig er det vores fornemmelse, at flere og flere har svært ved at bevare motivationen. De bliver usikre på deres faglighed og på deres relationer og venskaber. Derfor kan jeg kun opfordre til, at I taler med de unge om deres bekymringer, og at I opmuntrer dem til at holde fast i venskaberne og til at gøre en ekstra indsats for, at ingen i klassen bliver glemt. Dette er ikke en opfordring til, at de skal holde store fester, men en gåtur med en ven i vintervejret, en tur på isen med skøjter og ikke mindst opmærksomhed og inklusion på div. sociale medier vil alt andet lige være gavnligt for den psykiske trivsel.

Vi taler løbende med lærerne om elevernes faglighed og trivsel, og de er meget opmærksomme på at skabe rum for dialog om de forskellige udfordringer. I er også altid velkomne til at kontakte en fra ledelsen, hvis I har spørgsmål eller problemstillinger, som I gerne vil vende med os.

Mange hilsner

Carsten Gade
Rektor