Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 23. april 2024 på Marie Kruses Skole

Hermed indkaldes til generalforsamling på Marie Kruses Skole tirsdag den 23. april 2024 kl. 19.00 på skolens lærerværelse. Vi gør opmærksom på, at dørene lukkes præcis kl. 19.00.


Inden årets generalforsamling holder arkitekt Thomas Krogh Jørgensen et oplæg om proces og status på skolens halprojekt kl. 18.15-19.00 på lærerværelset.

MKS' halprojekt

Som forældredrevet skole oplever medarbejdere og bestyrelse dagligt, hvordan I som forældre er engagerede i jeres børns skolegang helt fra 0. klasse til 3.g. Det nære samarbejde mellem forældre og skole er hele forudsætningen for, at vi kan drive en skole, hvor eleverne trives, dannes og udvikler sig fagligt.

Derfor er det en stor glæde for os i bestyrelsen at invitere jer til skolens årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt deltager. Her vil I få lejlighed til at møde hele bestyrelsen samt skolens ledelse og deltage i en konstruktiv dialog med os om det, der samler os - nemlig vores børns uddannelse og dannelse.

Vi håber på stor interesse og opbakning – og glæder os til at se jer.

Læs mere om bestyrelsens arbejde her:

Bestyrelsesfolder

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår som dirigent Karina Hoffmeyer
 2. Formandens beretning (mulighed for spørgsmål og dialog)
 3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2023 v/ administrationschef Lars Holm-Nielsen (mulighed for opklarende spørgsmål og dialog)
 4. Rektors beretning (mulighed for spørgsmål og dialog)
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Eventuelt

Valg af tilsynsførende

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger tilsynsførende hvert andet år. Det er alene forældremyndighedsindehavere til elever på skolen, der kan stemme ved valg af tilsynsførende. Der skal ikke vælges tilsynsførende ved dette års generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af seks forældrevalgte medlemmer, to medarbejdervalgte samt ét medlem udpeget af Furesø byråd.

Nuværende forældrevalgte medlemmer

 • Torben Samson (formand)
 • Torben Flagsø (næstformand)
 • Jesper Berring-Langberg – er på valg
 • Karina Hasselriis – er på valg
 • Maria Rasch
 • Ruben Carpens

Udpeget af Furesø byråd

 • Muhammed Bektas

Medarbejdervalgte medlemmer

 • Birgitte Kuhlmann, grundskolelærer
 • Troels Eriksen, gymnasielærer

Suppleanter

 • Casper Kjersner, 1. suppleant
 • Rasmus Arffmann, 2. suppleant

Valg til bestyrelsen

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode. 

Fra bestyrelsen genopstiller

Karina Hasselriis
(Jesper Berring-Langberg genopstiller ikke)

Valg af suppleanter

Der skal vælges henholdsvis en første og en anden suppleant for forældrerepræsentanterne. Suppleanterne vælges for en etårig periode.

Forslag til kandidater fremsendes til bestyrelsen

Forslag til kandidater til bestyrelsesposter og suppleanter skal i henhold til skolens fundats være formanden og næstformanden skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen, dvs. senest mandag den 15. april 2024 kl. 12.00.

Forslag til kandidater bedes venligst sendt til både formand og næstformand på disse mailadresser: ts@mks.dk og tf@mks.dk.

Den endelige kandidatliste offentliggøres tirsdag den 16. april 2024 via ForældreIntra og på skolens hjemmeside.

Kandidatliste 2024

Valghandlingen

Vi gør venligst opmærksom på, at man skal være til stede ved generalforsamlingen og under selve valghandlingen for at stemme. Fuldmagt kan ikke overdrages til andre end den, man deler forældremyndighed med.

Selve valghandlingen foregår som beskrevet i skolens fundats:

”4.2 Ved afstemninger på generalforsamlingen – herunder valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen har hver af de personer, der har forældremyndigheden over elever, der går på skolen, uanset hvor mange børn den eller de pågældende personer måtte have på skolen, én stemme. Hvis hjemmet har 2 forældremyndighedsindehavere, har hjemmet 2 stemmer, og der kan gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndighed med.”

Bestyrelsen håber at se så mange som muligt til en spændende aften.

På vegne af bestyrelsen for Marie Kruses Skole

Torben Samson
Formand