På Marie Kruses Skole lægger vi vægt på omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet

Skolepenge

For skoleåret 2021/22 er forældrebetalingen af skolepenge 1.895 kr. pr. måned i 12 måneder.

Afgangsklasser vil også blive opkrævet skolepenge i juli måned.

Startgebyr og indbetaling

Ved optagelse betales et startgebyr svarende til én måneds skolepenge. Beløbet dækker de administrationsomkostninger skolen har i forbindelse med en nye elev og kan ikke refunderes, hvis man fortryder inden faktisk skolestart.

Skolepengene forfalder til betaling den 1. i måneden. Indbetaling skal ske via PBS ved tilmelding i forældrenes pengeinstitut. Ved første opkrævning sender PBS et betalingskort, der benyttes til tilmelding og første indbetaling.

Skolens PBS-nummer er: 02327317 – debitor-gruppe: 00001 – kundenummer er det kontonummer, som fremgår af opkrævningen. Ved tilmelding til elektronisk opkrævning fremgår PBS-oplysningerne desværre ikke af opkrævningen.

Såfremt betalingen ikke tilmeldes PBS pålægges et gebyr på 100 kroner pr. faktura.

For 1. og 2. barn betales skolepenge i 12 måneder; for 3. barn betales i 8 måneder (oktober, november, marts og april er betalingsfri); for 4. og følgende børn betales ingen skolepenge.

Skolens administration fastsætter, hvilket barn der er betalingsfrit. P.t. er det det barn, hvor der betales færrest skolepenge.

Friplads

Det er muligt at søge om og få tildelt tilskud til forældrebetalingen af skolepenge og SFO, de såkaldte ”fripladsmidler”, på Marie Kruses Skole.

Fordelingen af midler til fripladser tilgår skolerne fra ”Fordelingssekretariatet” i Slagelse fra centrale puljer.

Fripladsmidler må kun fordeles blandt de elever, der er indsendt ansøgninger for til skolen senest pr. den 1. februar i det pågældende skoleår. Tilskuddets størrelse må ikke overstige den normale betaling.

Ved fordelingen af de bevilgede midler er Marie Kruses Skole frit stillet med hensyn til fremgangsmåde, men skolen har pligt til at tage hensyn til elevernes og forældrenes økonomiske forhold og til, om bopælskommunen yder tilskud med mindst 50 procent. Som udgangspunkt vil Marie Kruses Skole tage afsæt i dels antallet af (hjemmeboende) børn, dels i forældrenes (forsørgernes) indtægtsgrundlag.

Forudsætninger

Hvis elevens forældre er gift eller har fælles folkeregisteradresse uden at være gift, skal begge forældres indkomster påføres.

Hvis forældrene er skilt, separerede eller ugift uden at have fælles folkeregisteradresse, skal indkomsten påføres for dén af forældrene, der har forældremyndigheden, eller på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har fælles forældremyndig.

Tilskuddet til forældrebetalingen vil som udgangspunkt blive tildelt husstande, hvor den personlige indkomst for forsørgerne samlet set er på ca. 230.000- 275.000 kroner eller derunder – afhængig af antallet af hjemmeboende børn.

Forældre, der ønsker at gøre brug af muligheden, kan rekvirere ansøgningsskemaet til højre på denne side eller ved henvendelse til skolens administration. Ansøgningen indsendes til skolens administration, som ved modtagelse kontrollerer for korrekte bilag, herunder kopi af seneste årsopgørelse.

Ansøgningsfristen er den 1. september i skoleåret.

Hvis der er spørgsmål til ordningen, eller der i løbet af skoleåret er opstået behov for at søge om fripladsmidler, er man altid velkommen til at rette henvendelse til skolens administration på telefon 44 34 62 00.