På Marie Kruses Skole forventer vi et konstruktivt og positivt samarbejde mellem lærere, ledelse, pædagoger, forældre og elever for at skabe et godt og trygt skolemiljø for den enkelte og fællesskabet.

Regler

På Marie Kruses Skole forventer vi et konstruktivt og positivt samarbejde mellem lærere, ledelse, pædagoger, forældre og elever for at skabe et godt og trygt skolemiljø, hvor klassen, den enkelte elev og de ansatte trives. Overtrædelse af dele af nedenstående vil blive vurderet i det enkelte tilfælde og kan betyde hjemsendelse, bortvisning, påtale eller advarsel.

Rygning og Alkohol

Hverken rygning eller alkohol er tilladt i skoletiden* og på skolens område. I tilfælde af overtrædelse af forbuddet, vil forældrene blive kontaktet.
Alkohol og rygning er heller ikke tilladt på lejrskoler, til fester eller lignende arrangeret af skolen. Indtagelse af alkohol som optakt til arrangementer på skolen er ikke tilladt. Ej heller ved forældrearrangerede fester eller lignende på skolen.
Elever i 10. klasse deltager på lige fod med gymnasiets elever og er derfor underlagt gymnasiets regler –klik her.

E-cigaretter

Det er ikke tilladt i skoletiden eller på skolens område at ryge e-cigaretter, hvad end de er med eller uden nikotin. Ej heller på lejrskoler eller til fester eller lignende arrangeret af skolen.

Energidrikke

Energidrikke er hverken tilladt i skoletiden eller i forbindelse med skolerelaterede ture ud af huset.

Skolens politik om rusmidler og kriminel adfærd

Elever, der indtager, medbringer, sælger eller tager mod bestillinger af forbudte stoffer på skolen til hverdag eller til arrangementer/fester, kan omgående blive bortvist fra skolen, og samarbejdet kan ophøre.
Ligeledes kan elever, der gør sig skyldige i vold, hærværk, tyveri eller overtrædelse af narkotikaloven i eller uden for skolen, bortvises fra skolen, og samarbejdet kan ophøre.

* Skoletid er defineret som den tid, hvor man har lektioner inkl. pauser. Skoletid er derfor også frikvarterer, også for 8.-9. kl. der har tilladelse til at forlade skolens område.

Mobilpolitik

For 0. – 3. klasse

Marie Kruses skole fraråder, at elever i 0. – 3. klasse medbringer mobiltelefon i skole. Opstår der behov for at ringe, er det altid i samråd med en lærer eller en pædagog, og skolen eller SFO’ens telefon benyttes. Hvis en elev af særlige årsager medbringer en mobiltelefon, skal denne opbevares – lydløs eller slukket – i skoletasken, indtil eleven har fri fra skole eller SFO. SFO’en har en særskilt mobiltelefonaftale gældende for de sidste måneder, hvor eleverne går i 3. klasse. Denne aftale er kun gældende i SFO’en.

For 4. – 9. klasse 

Eleverne på Marie Kruses Skole må i udgangspunktet ikke benytte mobiltelefoner i undervisningstiden. Den enkelte lærer er tydelig i forhold til sine forventninger om, hvor mobilen er placeret i de enkelte lektioner og er den eneste beslutningsdygtige, i forhold til om mobiler kan anvendes til særlige aktiviteter.

Ved uhensigtsmæssig brug af mobiltelefon i timerne kan den blive inddraget og efterfølgende indleveret på skolens kontor, hvor den kan afhentes ved skoledagens afslutning. I de tilfælde kontaktes forældrene. Ovenstående er også gældende, hvis mobilen anvendes uhensigtsmæssigt i frikvarterer. Ved eventuelt gentagne tilfælde kan det aftales, at pågældende elev ikke må medbringe mobilen i skole for en periode.

Mobilen medbringes på eget ansvar, så skolen er ikke erstatningspligtig, hvis den går i stykker eller bortkommer i skoletiden. Forældres behov for eventuel kontakt til sit barn i skoletiden bør begrænses til det absolut nødvendige. Det anbefales, at der tages kontakt til skolens kontor, som kan være behjælpelig med at videregive besked til barnet. Skolen fraråder, at forældre sms’er eller ringer til deres børn i skoletiden. 

Ved skolens årgangsfester skal eleverne aflevere deres mobiltelefoner ved ankomst og får den retur ved festens afslutning.

Skolens mobilpolitik bliver revurderet hvert år.