Vi anskuer lektier som en integrerende og understøttende del af undervisningen, der skaber øget læring og kompetencer til at lære at disponere og strukturere sin tid.

Forberedelse og lektier

Marie Kruses Skole lægger vægt på, at eleverne får en undervisning af velkvalificerede lærere. Det betyder, at skolens klasser har flere forskellige faglærere, idet skolens lærere fortrinsvis underviser i deres linjefag eller i fag, hvor de har tilsvarende kompetencer. Der vil være skolerelateret arbejde i form af forberedelse/lektier, som eleverne arbejder med efter skoletid, enten hjemme eller i lektiecafé.

Vi anskuer lektier som en integrerende og understøttende del af undervisningen, når de sættes i en sammenhæng, der giver mening for eleven, og hvor det er vurderet, at lektierne skaber læring. Derudover anser vi lektier som en mulig vej til at lære at disponere og strukturere sin tid.

Lektiecafé

1. – 3. klasse: Eleverne har to ugentlige obligatoriske lektietimer på skemaet. Timerne er skemalagt som sidste lektion, og de varetages af skolens lærere. Eleverne kan – efter aftale med læreren i SFO’en – gå, efterhånden som de er færdige med lektierne.

4. – 7. klasse: Eleverne har mulighed for at deltage i en frivillig lektiecafé to gange om ugen. Lektiecafeen varetages af skolens lærere.

Mængden og arten af hjemmearbejde vil være afhængig af klassetrin, fag og det konkrete stof i de enkelte fag. For indskoling og mellemtrin tilstræbes det, at eventuelle dag-til-dag-lektier har karakter af træning. Det tilstræbes for udskolingen, at eventuelle dag-til-dag-lektier har et rimeligt omfang. Hjemmearbejde skal gives ud fra en faglig, pædagogisk og professionel vurdering af læreren, i forhold til om eleven har udbytte heraf og kan sidde med det alene uden nødvendigvis at få assistance.

Definitioner på karakteren af hjemmearbejde

Træning: eleven træner og repeterer allerede kendt stof for at automatisere færdigheder, fx tabeller, staveord og gloser.

Forberedelse: eleven forbereder sig til timen ved at undersøge noget eller læse en tekst, så klassen kan arbejde videre ud fra et nyt fælles fagligt ståsted. Elevens forforståelse øges, og eleven får mulighed for at deltage aktivt i undervisningen.

Færdiggørelse: eleven færdiggør opgaver, der er påbegyndt i klassen. Læreren bør vurdere, om dette skal differentieres i forhold til den enkelte.

Integreret: eleven arbejder med større mundtlige eller skriftlige opgaver for at udbygge viden og styrke planlægning, struktur og fordybelse. Det kan fx være stile, rapporter, foredrag, tværfaglige opgaver eller projektarbejder.

Udbygning: eleven arbejder med kendt stof på andre måder for at tilgodese og udvikle andre udtryksformer og formidling.

Alle elever, uanset klassetrin, anbefales at læse mindst 15 min. dagligt – også selv om der ikke er givet noget for. Denne “daglige dosis” er meget grundlæggende og nødvendig i hele skoleforløbet. Forskning viser, at gode læsekompetencer har indflydelse på udvikling af skriftsprog og den generelle sproglige udvikling.

Der kan forekomme perioder, hvor opgaveafleveringer klumper sig sammen. Det tilstræbes så vidt muligt at give en jævn fordeling af hjemmearbejdet – herunder især større skriftlige opgaver. Det kan med fordel drøftes med eleverne, hvornår en passende afleveringsdato kunne være. Der afsættes tid i løbet af skoledagen til arbejdet med større skriftlige opgaver, og der gives passende tid i skoletiden til arbejde, der er gruppeafhængigt.

Lektiekonference på Intra

  • Den elektroniske lektiebog på Skoleintra har både forældre og elever som læsere.
  • Klassens lærere er ansvarlige for, at lektierne noteres i lektiebogen.
  • Det forventes, at elever/forældre tjekker lektiebogen én gang dagligt – al hjemmearbejde til næste dag vil være noteret inden kl. 16.
  • Efter fravær forventes det, at eleven tjekker lektiebogen og møder forberedt op.

Alle lærere har for øje, at elevernes skoledag er blevet forlænget, hvilket må influere på mængden af hjemmearbejde.

Hvis forældre i indskolingen og på mellemtrinnet oplever, at der periodevis er få eller ingen lektier og dermed måske kunne føle sig afkoblet i forhold til at have en finger på pulsen, kan det anbefales, at man beder sit barn om at tage bøger i udvalgte fag med hjem, hvor der så kan samtales om de områder, klassen arbejder med. For udskolingselever kan forældrenes eventuelle lektiehjælp med fordel handle mere om disponering af tid i forhold til specifik faglig hjælp.

Det er legitimt som forældre at orientere rette lærer, hvis en lektie af en eller anden årsag ikke er nået.

Vandreuge

Hvert år har Marie Kruses Skole to vandreuger, der giver mulighed for større fordybelse i et fagområde og tillader alle elever og lærere at skabe en undervisning/oplevelse, der i den ikke altid er mulighed for i stramme skemastruktur. Indholdet i ugerne varierer meget alt efter klasse, men det ligger fast, at fagligheden står som et vigtigt parameter for os.

Ugerne er typisk placeret i november og marts, og her møder alle elever fra kl. 8.15 til 13.05.

Ordentlig information til hjemmene er vigtig for Marie Kruses Skole, og derfor modtager forældrene en skrivelse om ugens formål og skemaet for de enkelte dage senest en uge før afholdelsen af vandreugen.

Den første uge falder allerede kort efter skolestart i uge 36, hvor 6. og 9. klasserne skal på lejrskole til henholdsvis Ribe og Viborg.