Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og på vigtige anvendelser af biologi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratorie- og feltarbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, biologi, naturvidenskab og teknik og give dem lyst til at lære mere.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

Læseplan 

I 7. klasse gennemgås planternes bygning og fysiologi og danner grundlag for arbejdet med plantebestemmelse ved hjælp af en flora. Arbejdet med svampenes morfologi, funktion og klassificering udgør den teoretiske baggrund for efterårets svampetur. Forløbet afsluttes med en svamperapport.

Der arbejdes med menneskets anatomi og fysiologi, herunder blodets kredsløb, blod og lymfe, lever, nyre, respiration, skelet, muskler og hud. I sundhedslære undervises der i emnerne tobak, alkohol og narkotikas skadelige virkninger.

I 8 .klasse færdiggør vi arbejdet med menneskets anatomi og fysiologi. Hovedvægten lægges på seksualundervisning, herunder kønsorganernes anatomi og fysiologi, hormoner, pubertet, graviditet, prævention, abort, kønssygdomme og seksuelle minoritetsgrupper.

Nervesystemet og udvalgte sanser gennemgås. Forløbet afsluttes med en ekskursion til Experimentarium. Som forberedelse til lejrskolen i 9. klasse arbejdes med feltbiologi.

I 9. klasse arbejder vi med elementær økologi, som danner den teoretiske baggrund for det feltbiologiske arbejde på lejrskolen i Viborg. Cellens anatomi og fysiologi, herunder celledeling (mitose og meiose), vil blive gennemgået. Dette vil danne baggrund for arbejdet med genetik. Emnet genetik vil bl.a. omhandle et-genspaltning, to-genspaltning, kønsbunden arv, mutationer og genteknologi. Endvidere arbejder eleverne med at vurdere etiske og samfundsmæssige spørgsmål i forbindelse med biologiens anvendelse. Året afsluttes med emnet evolutionslære.

I løbet af 7. – 9. klasse vil der være seks fællesfaglige undervisningsforløb. Der skal indgå mindst fire af nedenstående og evt. 1-2 selvvalgte fællesfaglige fokusområder.

  • Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
  • Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
  • Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
  • Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer
  • Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår
  • Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår