Marie Kruses Skole lægger vægt på, at eleverne modtager undervisning af velkvalificerede lærere.

Supplerende undervisning

Marie Kruses Skole tilbyder supplerende undervisning i dansk (Læsekrogen), matematik (Regnekrogen) og sprog (Sprogkrogen). Derudover er der mulighed for, at elever med særlige forudsætninger kan deltage i ”Supermatematik.” I løbet af et skoleår modtager cirka 70 elever undervisning i kortere eller længere perioder.

Den supplerende undervisning foregår oftest på små hold og i enkelte tilfælde i klassen. Eleverne får hjælp 2-3 timer ugentligt, og undervisningen er tilrettelagt individuelt for at tilgodese den enkelte elevs behov.

Elever bliver henvist til supplerende undervisning enten på grundlag af prøver taget på hele klassen eller efter lærers eller forældres ønske.

Læse-/stavevanskeligheder

Marie Kruses Skole yder en særlig indsats over for elever med læse-/stavevanskeligheder, herunder ordblindhed. Nedenfor ses det konkrete indhold i skolens indsats på de enkelte klassetrin.

0. klasse

Eleverne screenes af læsevejlederen ved skolestart og følges nøje af børnehaveklasselærerne. I foråret LUS’er (LæseUdviklingsSkema) den kommende dansklærer eleverne. Efter samråd mellem læsevejlederen, børnehaveklasselærerne og kommende dansklærer orienteres forældrene til de elever, hvis læseudvikling kræver særlig opmærksomhed. Disse elever tilbydes evt. et dagligt bogstav/lyd-forløb i slutningen af 0. klasse og/eller et RR (Reading Recovery)-forløb i 1. klasse.

Læsevejlederen vil evt. teste udvalgte elever med den Dynamiske Ordblinderisikotest.

1. klasse

Elevernes læseudvikling følges af dansklæreren igennem de daglige observationer og løbende evalueringer, herunder læsetest og LUS. Observationer og resultater vurderes i samråd med læsevejlederen, og dette danner grundlag for evt. tilbud om supplerende undervisning eller RR. Læsevejlederen vil evt. teste udvalgte elever med den Dynamiske Ordblinderisikotest.

2. klasse

Elevernes fortsatte læseudvikling følges af dansklæreren igennem de daglige observationer og løbende evalueringer, herunder læsetest og test fra DVO (Dansk Videnscenter for Ordblindhed). Observationer og resultater vurderes i samråd med læsevejlederen, og dette danner grundlag for evt. tilbud om supplerende undervisning.

Fra 3. klasse

Elevernes læse- og staveudvikling følges af dansklæreren igennem de daglige observationer og løbende evalueringer, herunder læse- og stavetest. Observationer og resultater vurderes i samråd med læsevejlederen, og dette danner grundlag for evt. yderligere individuelle læse-/stavetest eller Ordblindetesten (fra foråret 3. klasse). Til og med 7. klasse tilbydes eleverne supplerende undervisning, hvis behovet skønnes.

For at hjælpe den enkelte elev bedst muligt ifht. hans/hendes vanskelighed ønsker skolen, at samarbejdet og kommunikationen med eleven og forældrene er åbent og konstruktivt.

 

Ordblinde elever

Marie Kruses Skoles indsats over for elever, der er testet ordblinde, følger denne proces:

 • Opsummering af elevens testresultater og vanskeligheder i en rapport til forældrene, eleven og dansklæreren. Rapporten vil også indeholde anbefalinger om den fremadrettede indsats
 • Tilbud om dialogmøde med forældrene og eleven (afhængig af elevens alder) på baggrund af rapporten
 • Ansøgning om kompenserende it-støtte til eleven (Sps-ordning)
 • Behjælpelig med ansøgning om optagelse i ”Nota”
 • Tilbyde eleven undervisning i brugen af it-kompenserende hjælpemidler
 • Tilbyde elevens forældre et kort introduktionskursus i brugen af it-kompenserende hjælpemidler
 • Løbende opfølgning på elevens behov for supplerende undervisning i brugen af it-kompenserende hjælpemidler
 • Afhængig af elevens vanskelighed og klassetrin tilbydes periodevis supplerende undervisning tilpasset eleven ud fra de lærerfaglige ressourcer, som skolen råder over
Dansk som andetsprog

Tosprogede elever er børn, der har kommunikative færdigheder på et andet sprog udover dansk, og som derfor har en dobbelt udfordring, når de skal følge med i den almindelige undervisning.

 • Tosprogede elever tilbydes undervisning i dansk som andetsprog fra 0. til 10. klasse. Forældrene giver tilsagn om elevens deltagelse
 • Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i et samarbejde med elevens øvrige lærere
 • Eleverne får 2-3 ugentlige lektioners undervisning af en lærer med særlig forudsætning for at undervise i dansk som andetsprog
 • Forældrene holdes løbende orienteret om elevens undervisning
 • For elever i indskolingen er der et tilbud om en daglig, intensiv og individuel undervisning i en kortere periode, hvis det skønnes at behovet er der

Elever, som har haft skolegang i udlandet, fx ved udstationering, eller elever, der er blevet adopteret fra udlandet, kan også tilbydes dansk som andetsprog.

Talentarbejde

Marie Kruses Skole tilbyder også faglige udfordringer til de dygtigste elever gennem forskellige talentprogrammer. Vi er medlem af TalentCampDK, hvor særligt talentfulde elever har mulighed for at deltage i sociale og faglige aktiviteter for de dygtigste elever fra en lang række medlemsskoler. Desuden tilbyder Marie Kruses Skole ekstra matematikundervisning til elever med et særligt matematisk talent.

Læs mere om skolens talentarbejder her.