På Marie Kruses Skole modtager eleverne undervisning af velkvalificerede lærere

Vandreuge

Hvert år har Marie Kruses Skole tre vandreuger, der giver mulighed for større fordybelse i et fagområde og tillader alle elever og lærere at skabe en undervisning/oplevelse, der ikke altid er mulighed for i den stramme skemastruktur. Indholdet i ugerne varierer meget alt efter klasse, men det ligger fast, at fagligheden står som et vigtigt parameter for os.

Ugerne er typisk placeret i oktober, november og marts, og her møder alle elever fra kl. 8.15 til 13.05.

Op til en vandreuge kan skemaet for ugen ses på Intra, og man kan således orientere sig i forhold til, hvilke bøger/materialer, der skal medbringes. Ved særlige aktiviteter (eks. projekt, ture ud af huset, temadage) gives særskilt information herom af involverede lærere.

 

Supplerende undervisning

Marie Kruses Skole tilbyder supplerende undervisning i dansk (Læsekrogen), matematik (Regnekrogen) og sprog (Sprogkrogen). Derudover er der mulighed for, at elever med særlige forudsætninger kan deltage i ”Supermatematik” og “Superengelsk.” I løbet af et skoleår modtager cirka 70 elever undervisning i kortere eller længere perioder.

Den supplerende undervisning foregår oftest på små hold og i enkelte tilfælde i klassen. Det ugentlige timetal kan variere efter elevens undervisningsbehov.

Elever bliver henvist til supplerende undervisning enten på grundlag af prøver taget på hele klassen eller efter lærers vurdering – naturligvis i dialog og samarbejde med forældrene.

Læse-/stavevanskeligheder

Marie Kruses Skole yder en særlig indsats over for elever med læse-/stavevanskeligheder, herunder ordblindhed. Nedenfor ses det konkrete indhold i skolens indsats på de enkelte klassetrin.

0. klasse

Eleverne screenes af læsevejlederen ved skolestart og følges nøje af børnehaveklasselærerne. I foråret LUS’er (LæseUdviklingsSkema) den kommende dansklærer eleverne. Efter samråd mellem læsevejlederen, børnehaveklasselærerne og kommende dansklærer orienteres forældrene til de elever, hvis læseudvikling kræver særlig opmærksomhed. Disse elever tilbydes evt. et dagligt bogstav/lyd-forløb i foråret af 0. klasse og/eller et RR (Reading Recovery)-forløb med opstart i 0. klasse eller i løbet af 1. klasse.

Læsevejlederen vil i løbet af foråret teste udvalgte elever med den Dynamiske Ordblinderisikotest.

1. klasse

Elevernes læseudvikling følges af dansklæreren igennem de daglige observationer og løbende evalueringer, herunder læsetest og LUS. Observationer og resultater vurderes i samråd med læsevejlederen, og dette danner grundlag for evt. tilbud om supplerende undervisning eller RR. Læsevejlederen vil i løbet af vinteren teste udvalgte elever med den Dynamiske Ordblinderisikotest.

2. klasse

Elevernes fortsatte læseudvikling følges af dansklæreren igennem de daglige observationer og løbende evalueringer, herunder læsetest, LUS og test fra DVO (Dansk Videnscenter for Ordblindhed). Observationer og resultater vurderes i samråd med læsevejlederen, og dette danner grundlag for evt. tilbud om supplerende undervisning.

Fra 3. klasse

Elevernes læse- og staveudvikling følges fortsat af dansklæreren igennem de daglige observationer og løbende evalueringer, herunder læse- og stavetest. Observationer og resultater vurderes i samråd med læsevejlederen, og dette danner grundlag for evt. yderligere individuelle læse-/stavetest eller Ordblindetesten (fra foråret 3. klasse). Til og med 7. klasse tilbydes eleverne supplerende undervisning, hvis behovet skønnes.

For at hjælpe den enkelte elev bedst muligt ifht. hans/hendes vanskelighed ønsker skolen, at samarbejdet og kommunikationen med eleven og forældrene er åbent og konstruktivt.

Dansk som andetsprog

Tosprogede elever er børn, der har kommunikative færdigheder på et andet sprog udover dansk, og som derfor har en dobbelt udfordring, når de skal følge med i den almindelige undervisning.

  • Tosprogede elever tilbydes undervisning i dansk som andetsprog fra 0. til 10. klasse
  • Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i et samarbejde med elevens øvrige lærere
  • Eleverne får 2-3 ugentlige lektioners undervisning af en lærer med særlig forudsætning for at undervise i dansk som andetsprog
Talentarbejde

Marie Kruses Skole tilbyder også faglige udfordringer til de dygtigste elever gennem forskellige talentprogrammer. Vi er medlem af TalentCampDK, hvor særligt talentfulde elever har mulighed for at deltage i sociale og faglige aktiviteter for de dygtigste elever fra en lang række medlemsskoler. Desuden tilbyder Marie Kruses Skole ekstra matematik- og/eller engelskundervisning til elever med et særlige talenter inden for de områder.

I første del af 9. klasse er det muligt at deltage i en såkaldt masterclass på Kruses Gymnasium. Det er god anledning til at prøve et fag af på gymnasieniveau og samtidig møde elever fra andre skoler med samme faglige interesser. Du kan læse mere om fagene og tilmelding til den kommende masterclass her.

Læs mere om skolens talentarbejder her.