Nyt om Corona (BREV)

28. okt 2020
Corona-retningslinjer på skolen som følge af stigende smittetal

I fredags udsendte myndighederne nye og strammere corona-retningslinjer som følge af det stigende smittetal.

Både grundskolen og gymnasiet er fortsat undtaget for forsamlingsforbuddet på 10 personer, og derfor skal undervisningen stadig afvikles efter planerne. Det samme gælder for alle øvrige undervisningsrelaterede aktiviteter, som så vidt muligt skal afvikles. Det gælder fx forældremøder og skole-hjemsamtaler, som naturligvis vil blive afviklet under hensyntagen til de generelle retningslinjer for afstand og håndhygiejne.

Skolens ledelse opfordrer alle medarbejdere og forældre til at støtte op om myndighedernes anbefalinger om at begrænse antallet af sociale kontakter udenfor skoletiden. Men vi vil samtidig appellere til at være meget opmærksomme på at modvirke social isolation blandt eleverne.

Det er fortsat tilladt at gennemføre faglige aktiviteter udenfor huset – fx i form af ekskursioner. Vi regner derfor fortsat med at afvikle alle planlagte ekskursioner bl.a. for 1.g og 1.hf, herunder et afsluttende restaurantbesøg. Det vil naturligvis ske efter de gældende regler, hvor klasserne bl.a. vil blive delt i mindre grupper af max 10 personer mm.

Da Marie Kruses Skole er en kombineret institution som både rummer en grundskole og et gymnasium, er det ekstra kompliceret at implementere myndighedernes regler, idet de ikke eksplicit tager højde for vores institutionstype. Derfor kan det være svært for jer forældre at få overblik over, hvilke regler der gælder for hele Marie Kruses Skole – grundskolen og gymnasiet. Dette nyhedsbrev om corona-situationen er derfor et forsøg på at skabe overblik og indsigt.

Regler om mundbind gælder kun i gymnasiet

Fra torsdag den 29. oktober skal alle elever og lærere i gymnasiet – STX og HF samt 0. g (10. klasse) bære mundbind, når de bevæger sig rundt på skolen – både inde og ude, men eleverne i gymnasiet skal ikke bære mundbind i undervisningen. Ved gruppearbejder på fællesarealerne skal eleverne ikke bære mundbind når de sidder ned, men kun når de bevæger sig til og fra klasselokalet. Eleverne i gymnasiet og 0.g. (10. klasse) skal selv medbringe mundbind.

I kantinen skal eleverne anvende mundbind/visir når de står op, dvs. handler og bevæger sig rundt i lokalet. De må først tage mundbind/visir af, når de sidder ned for at spiser. Når eleverne opholder sig i kantinen uden for frokostpausen, skal de kun anvende mundbind/visir når de står og går, men ikke når de sidder ned og fx laver gruppearbejde og lektier mm.

Gymnasielærerne skal ifølge reglerne bære mundbind/visir i undervisningen, hvis de underviser mere end to klasser/hold på én dag. Da langt hovedparten af lærerne falder ind under denne bestemmelse, skal gymnasielærerne fra på torsdag den 29. oktober bære mundbind eller visir i undervisningen, også selv om de ikke har to eller flere hold på samme dag.

Skolen stiller mundbind og visir til rådighed for alle medarbejdere

Skolen stiller mundbind og visir til rådighed for alle medarbejdere.

Der stilles ikke krav til brug af bestemte mundbindstyper, så hvis medarbejderne ønsker at anvende egne mundbind eller visir, kan de gøre det.

I forhold til korrekt brug af de forskellige mundbindstyper og visir henviser skolen til myndighedernes anbefalinger til korrekt brug af disse.

Reglerne om mundbind gælder ikke for eleverne i grundskolen

Reglerne for brug af mundbind gælder ikke for grundskolen. Derfor er der ikke krav om brug af mundbind for eleverne fra 0. klasse til og med 9. klasse. Grundskolen er inddelt i forskellige afdelinger – indskoling, mellemtrin og udskoling og disse afdelinger er i hovedsagen adskilt fra gymnasiet, mens 0.g´s (10. klasse) lokaler er placeret i gymnasieafdelingen.

Der skal således ikke anvendes mundbind/visir i undervisningen, hverken af lærerne eller eleverne i grundskolens 0. klasse til og med 9. klasse.

Lærerne i grundskolen skal anvende mundbind eller visir på en del fællesarealer

Nogle arealer benyttes af elever fra både grundskole og gymnasium. Det gælder fx de to hovedindgange og trapper, samt foyeren i Science.

Derfor skal alle medarbejdere – også lærerne i grundskolen – bære mundbind/visir på alle fællesarealer, dog med undtagelse af fællesarealerne i:

· Indskolingen (Løgumkloster)

· på 1. sal (mellemtrins afdelingen)

· 7. klasses gangen

· Centralgangene

· Biblioteket

· Idrætssalene og omklædningsrummet

Gymnasieeleverne og gymnasielærerne skal bære mundbind, hvis de bevæger sig ind i grundskolens mundbindsfri zoner

Gymnasieeleverne og gymnasielærerne opholder sig normalt ikke i de mundbindfri zoner i grundskolen. Hvis de undtagelsesvis bevæger sig ind på en mundbindsfri zone i grundskolen – fx passerer igennem en af centralgangene, skal de derfor bære mundbind/visir. I de tilfælde betragtes de således på linje med udefrakommende.

Forældre skal bære mundbind, når de kommer på skolen

Forældre og andre eksterne personer skal bære mundbind, når de bevæger sig ind på skolens grund og ind i skolens bygninger. Dette gælder også i Kometen ved aflevering og afhentning af børn. Ved forældremøder skal der ligeledes bæres mundbind.

Undtagelser for kravet om mundbind

Elever eller medarbejdere, der er undtaget fra reglen om at bære mundbind fx pga. astma eller andre sundhedsrelaterede årsager, er ikke pligtige til at oplyse grunden til fritagelsen fra kravet om mundbind, men kan blot på opfordring fra skolens ansatte oplyse, at de er undtaget fra kravet om mundbind.

Øvrige medarbejdergrupper

Skolens rengøringspersonale skal bære mundbind på alle arealer i skoletiden, men er fritaget fra reglen efter kl. 15:35.

Håndværkere skal bære mundbind på alle fællesarealer, men hvis arbejdet finder sted i lokaler, hvor der ikke er elever, fx i varmekælderen og i klasselokaler uden elever, er de ikke pligtige til at bære mundbind.

Medarbejdere, der arbejder steder hvor der er opsat stationære værnemidler fx i form af plexiglasruder, eller arbejder i kontorlokaler, er ikke pligtige til at anvende mundbind/visir så længe de opholder sig det pågældende sted, men skal i lighed med det øvrige personale anvende mundbind/visir, når de bevæger sig ud på alle øvrige fællesarealer.