Retningslinjer vedr. COVID-19 på Kruse 11.08.2020

12. aug 2020
Retningslinjer vedr. COVID-19

Lige før ferien udsendte Børne-og undervisningsministeriet nye retningslinjer for undervisningen på
landets ungdomsuddannelser i forbindelse med COVID-19. Nedenfor vil jeg kort beskrive, hvad det betyder
for undervisningen og vores omgang med hinanden her på Kruse.

 

Generelle forholdsregler

De generelle forholdsregler er stadig, at man skal holde afstand -1 meter- og så vidt muligt holde sig
sammen med sin klasse og valghold. Dette gælder også i pauserne, hvor man i øvrigt skal holde sine pauser
udenfor i det omfang vejret tillader det. Det betyder at I skal tænke jer om når I holder pauser. I skal ikke
sætte jer rigtig mange sammen, selvom det er hyggeligt, og I skal holde pauser sammen med dem I i
forvejen har undervisning sammen med.
Det er super vigtigt, at vi alle opretholder en meget høj hånd-hygiejne. I skal vaske eller spritte hænder når
I ankommer og når I forlader skolen. Det anbefales også at I spritter hænder ved lokaleskift, og i løbet af
timerne, når I har undervisning hvor mange bruger det samme udstyr. Der vil være desinficerende
sprayflasker og klude i alle lokaler, så man kan afspritte sit bord, når man kommer til en klasse.

Undervisning

I forhold til undervisningen, så er nødundervisningen aflyst. Det betyder at alle skal underv ises efter de
gældende læreplaner, og al undervisning skal gennemføres. Der er også mødepligt til al undervisning, med
mindre man er omfattet af de særlige forhold,som nævnes nedenfor. Dette gælder også idræt, hvor det
igen er obligatorisk at klæde om. I undervisningssammenhæng og andre sammenhænge, hvor det skønnes
nødvendigt for driften af skolen, er afstandskravet på 1 meter ikke gældende. Vi skal stadig passe på
hinanden og holde afstand når vi kan, men undervisningen bliver i et lokale pr klasse/hold, og der kan
afvikles gruppearbejde og øvelser, hvor man kan komme tættere på hinanden end en meter.

Ekskursioner og studieture

Ekskursioner og studieture er et centralt element af det at gå på STX og HF. Det gælder både i de enkelte
fags læreplaner og i selve formålsparagraffen i gymnasieloven. Derfor vil vi stadig afvikle ekskursioner og
studieture, i det omfang det er muligt. Vi vil selvfølgelig følge alle krav og henstillinger fra myndighederne,
ligesomelever og lærere skal overholde lokale regler og krav, når de er afsted. Det er f.eks. et krav at man
bærer mundbind, hvis man tager offentlig transport som en del af en ekskursion med Kruse. Dette/disse
mundbind skal man selv medbringe.

Fester og andre sociale arrangementer

Ifølge de nye retningslinjer, skal fester og andre sociale arrangementer afholdes klassevis og fortrinsvis
udenfor. Det betyder i sagens natur, at vi ikke kan afholde CK og krusefester. I første omgang er CK i august
og krusefesten i september aflyst, men vi håber på nye retningslinjer i løbet af efteråret. Vi vil dog meget
gerne bakke op om det sociale liv på skolen, og der vil derfor blive arrangeret nogle sociale
klassearrangementer i samarbejde med jer.

Sygdom og særlige forhold

Situationen kræver selvfølgelig at alle er særligt opmærksomme på sygdomstegn. Hvis man har COVIDlignende symptomer, må man ikke komme i skole før man har været i kontakt med en læge, eller er blevet
testet negativ. Det kan selvfølgelig give ekstra fravær, men det tager vi højde for, hvis I husker at skrive det i
fraværsårsager. Som altid, er det jeres ansvar at følge med i lektier og lave opgaver derhjemme i det
omfang I kan.

Der kan være enkelte af jer, hvor jeres læge anbefaler, at I af helbredsmæssige skal tage ekstra
forholdsregler. Er det tilfælde, skal I kontakte jeres teamleder eller skolens ledelse, så vi i fællesskab kan
håndtere det.

Vi følger hele tiden udviklingen og opdaterer vores retningslinjer derefter, det er derfor vigtigt at alle holder
sig orienteret på Glaskabet i Lectio og på hjemmesiden.

Ledelsen/11.08.20.