Indsats for ordblinde

Kruses Gymnasium 2021 18

Marie Kruses Skole arbejder systematisk med de elever, der er testet ordblinde. Skolens indsats består af følgende elementer.

Kruses Skole V2 (6 Of 88)
 • Opsummering af elevens testresultater i en kort beskrivelse til forældrene, eleven og dansklæreren
 • Udarbejdelse af en handleplan for eleven og møde herom. Handleplanen involverer skolen, forældrene og eleven og vil indeholde aftaler om den fremadrettede indsats, mål og ønsker
 • Ansøgning om kompenserende it-støtte (SPS-ordning) til eleven
 • Behjælpelig med ansøgning om optagelse i ”NOTA”
 • Tilbyde eleven undervisning i brugen af it-kompenserende hjælpemidler
 • Tilbyde elevens forældre et kort introduktionskursus i brugen af it-kompenserende hjælpemidler
 • Løbende opfølgning på elevens behov for supplerende undervisning i brugen af it-kompenserende hjælpemidler
 • Afhængig af elevens vanskelighed og klassetrin tilbydes periodevis supplerende undervisning

Kompenserende it-støtte

Som skole anbefaler vi, at der ansøges om specialpædagogisk støtte (SPS) i form af it-kompenserende hjælpemidler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Skolen sørger for ansøgning efter forældrenes tilsagn.

Ordblinde har mulighed for at få og benytte kompenserende it igennem hele sit uddannelsesforløb. Til folkeskolens prøver (termins- og afgangsprøver) må ordblinde elever benytte it-hjælpemidler, hvis de er fortrolige med programmets funktionalitet og anvender programmet i den daglige undervisning.

Kompenserende it kan f.eks. være en computer med et oplæsnings- og staveprogram. Når vi – skole, forældre og elev – mødes omkring udfærdigelsen af handleplanen, vil vi sammen finde frem til, hvilken type kompenserende it der er behov for.

Et hjælpeprogram til oplæsning og stavestøtte er eksempelvis AppWriter. Marie Kruses Skole tilbyder undervisning til eleven i brugen af SPS-hjælpemidlerne og inviterer to gange årligt skolens ordblinde elever til erfaringsudveksling og gennemgang af nyt ifht. digitale hjælpemidler. Forældre til ordblinde elever inviteres også til en gennemgang af de it-kompenserende hjælpemidler. Dette sker som et forældrekursus én gang årligt.

Endvidere anbefaler skolen også, at eleven tilmeldes NOTA (et digitalt bibliotek under Kulturministeriet), der producerer lydbøger, indscannet undervisningsmateriale m.m. som gratis kan downloades til egen computer. Skolen sørger for tilmelding til NOTA efter forældrenes tilsagn.

Det daglige arbejde - hjemme

Mange ordblinde er udfordret på arbejdshukommelsen, hvilket betyder at nogle ting nemmere glemmes. Derfor er det ekstra vigtigt at få oparbejdet gode rutiner, der kan gøre dagligdagen nemmere – og med tiden også gøre barnet mere selvhjulpent.

Ift. brug af kompenserende it vil I forældre kunne gøre jeres barns hverdag nemmere ved at hjælpe med følgende:

 • computeren er opladt hver dag, når man møder i skole
 • computeren, høretelefoner og evt. scannerpen medbringes i skole hver dag
 • computeren er opdateret med nyeste version af f.eks. AppWriter
 • computeren har en mappe-/filstruktur inddelt efter fag til f.eks. opgaver og fagbøger fra NOTA
 • computerens skrivebord/i procesbaren findes genveje til vigtigste programmer og hjemmesider

Ordblinde har oftest også svært ved at strukturere eller overskue større sammenhænge. Derfor må I hjælpe jeres barn med – eksempelvis – at tidsplanlægge større opgaver, så der holdes fokus på indholdet uden tidspres (stress), ligesom det er en god idé at hjælpe jeres barn med en mappe-/filstruktur på computeren til eksempelvis fagene, hentede fagbøger, noter m.m.

Som forældre er jeres vigtigste rolle – at være forældre; ikke undervisere. I er ambassadører for jeres barn. Lytter, støtter og hjælper i hverdagen. I har føling med, hvordan det går med de daglige lektier og hjælper med at strukturere tiden og opgaverne. Hvis arbejdsbyrden bliver for stor, er det jeres opgave at gøre skolen opmærksom på dette, så der kan findes en mere hensigtsmæssig løsning. I er dermed med til at løfte lidt af den tunge arbejdsbyrde – og ansvaret – fra jeres barns skuldre.

Da læsning er svært for ordblinde, har de brug for ekstra tid til dette. I dagligdagen er det jeres opgave som forældre at sørge for, at der er tilpas tid til lektielæsning og frilæsning. For selv om jeres barn har svært ved at læse, så skal der fortsat læsetrænes, blot på nemmere tekster end forventet for det pågældende klasse-/alderstrin. Til prøver og eksamener i skolen vil barnet få forlænget tid til både skriftlige og mundtlige prøver, så barnet heller ikke her oplever et unødigt tidspres.

Kruses Skole V2 (13 Of 88)

Yderligere information

I kan hjælpe jeres barn rigtig meget ved at være åbne om ordblindevanskeligheden og forholde jer interesseret og positivt overfor nye tiltag, hjælpemidler el.lign. Her er nogle nyttige links, som måske vil inspirere jer:

Nota

Bibliotek og videncenter, der beskæftiger sig med bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandicap

Ordblindhed.dk

Socialstyrelsens hjælp til ordblinde

Vitec MV

Vitec MV udvikler læse- og skriveværktøjer til ordblinde, har hjælpevideoer til programmet IntoWords og afholder kurser i brugen af programmet

Et liv som ordblind

Jesper Sehesteds hjemmeside om det at være ordblind

I er også velkomne til at kontakte skolens ordblindevejleder, Lisbeth Pultz, via Intra eller på lpu@mks.dk