Om undervisningen

Kruses Skole V2 (15 Of 88)

Et godt fællesskab er vigtigt for et godt læringsmiljø. Faglighed og fællesskab går derfor hånd i hånd på Marie Kruses Skole

På Marie Kruses Skole modtager eleverne undervisning af velkvalificerede lærere.

Kruses Gymnasium 2021 15
Kruses Skole V2 (14 Of 88)

Supplerende undervisning

Marie Kruses Skole tilbyder supplerende undervisning i dansk (Læsekrogen), matematik (Regnekrogen) og sprog (Sprogkrogen). Derudover er der mulighed for, at elever med særlige forudsætninger kan deltage i ”Supermatematik” og “Superengelsk.” I løbet af et skoleår modtager cirka 70 elever undervisning i kortere eller længere perioder.

Den supplerende undervisning foregår oftest på små hold og i enkelte tilfælde i klassen. Det ugentlige timetal kan variere efter elevens undervisningsbehov.
Elever bliver henvist til supplerende undervisning enten på grundlag af prøver taget på hele klassen eller efter lærers vurdering – naturligvis i dialog og samarbejde med forældrene.

Dansk som andetsprog

Tosprogede elever er børn, der har kommunikative færdigheder på et andet sprog udover dansk, og som derfor har en dobbelt udfordring, når de skal følge med i den almindelige undervisning.
Tosprogede elever tilbydes undervisning i dansk som andetsprog fra 0. til 10. klasse. Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i et samarbejde med elevens øvrige lærere
Eleverne får 2-3 ugentlige lektioners undervisning af en lærer med særlig forudsætning for at undervise i dansk som andetsprog.

Læse- og stavevanskeligheder

Marie Kruses Skole yder en særlig indsats over for elever med læse- og stavevanskeligheder, herunder ordblindhed. Nedenfor ses det konkrete indhold i skolens indsats på de enkelte klassetrin.

Kruses Skole V2 (13 Of 88)
Kruses Skole V2 (6 Of 88)
DSC3473 1024X683

0. klasse

Eleverne screenes af læsevejlederen ved skolestart og følges nøje af børnehaveklasselærerne. I foråret LUS’er (LæseUdviklingsSkema) den kommende dansklærer eleverne. Efter samråd mellem læsevejlederen, børnehaveklasselærerne og kommende dansklærer orienteres forældrene til de elever, hvis læseudvikling kræver særlig opmærksomhed. Disse elever tilbydes evt. et dagligt bogstav/lyd-forløb i foråret af 0. klasse og/eller et RR (Reading Recovery)-forløb med opstart i 0. klasse eller i løbet af 1. klasse. Læsevejlederen vil i løbet af foråret teste udvalgte elever med en Risikotest for ordblindhed.

1. klasse

Elevernes læseudvikling følges af dansklæreren igennem de daglige observationer og løbende evalueringer, herunder læsetest. Observationer og resultater vurderes i samråd med læsevejlederen, og dette danner grundlag for evt. tilbud om supplerende undervisning eller RR. Læsevejlederen vil i løbet af vinteren teste udvalgte elever med en Risikotest for ordblindhed.

2. klasse

Elevernes fortsatte læseudvikling følges af dansklæreren igennem de daglige observationer og løbende evalueringer, herunder læsetest og test fra DVO (Dansk Videnscenter for Ordblindhed). Observationer og resultater vurderes i samråd med læsevejlederen, og dette danner grundlag for evt. tilbud om supplerende undervisning.

Fra 3. klasse

Elevernes læse- og staveudvikling følges fortsat af dansklæreren igennem de daglige observationer og løbende evalueringer, herunder læse- og stavetest. Observationer og resultater vurderes i samråd med læsevejlederen, og dette danner grundlag for evt. yderligere individuelle læse-/stavetest samt Ordblindetesten (fra 4. klasse). Til og med 7. klasse tilbydes eleverne supplerende undervisning, hvis behovet skønnes. For at hjælpe den enkelte elev bedst muligt ift. hans/hendes vanskelighed ønsker skolen, at samarbejdet og kommunikationen med eleven og forældrene er åbent og konstruktivt.

DSC3540 1 1024X683

Talentarbejde

Marie Kruses Skole tilbyder også faglige udfordringer til de dygtigste elever gennem forskellige talentprogrammer. Vi er medlem af TalentCampDK, hvor særligt talentfulde elever har mulighed for at deltage i sociale og faglige aktiviteter for de dygtigste elever fra en lang række medlemsskoler. Desuden tilbyder Marie Kruses Skole ekstra matematik- og engelskundervisning til elever med et særlige talenter inden for disse områder.

I første del af 9. klasse er det muligt at deltage i en såkaldt Masterclass på Kruses Gymnasium. Det er god anledning til at prøve et fag af på gymnasieniveau og samtidig møde elever fra andre skoler med samme faglige interesser.

Se mere!

TalentCampDK

Marie Kruses skoles grundskole har siden skoleåret 2013/14 været medlem af TalentCampDK - en skoleforening bestående af ca. 45 medlemsskoler, hvis primære formål er at tilbyde faglige udfordringer til de dygtigste elever i 7. – 9. klasse i matematik, dansk og engelsk.

I løbet af et skoleår gennemføres fire til seks camps. Medlemsskolerne står på skift for at huse de talentfulde elever. Programmet for den enkelte camp planlægges af bestyrelsen for TalentCampDK i samarbejde med den skole, hvor arrangementet finder sted. Det er klasselærer og faglærere, der sammen med skolens talentvejleder indstiller en elev til deltagelse i TalentCamp.

Formålet med disse camps for elever i 7.-9. klasse med særlig lyst og interesse for science (matematik, kemi/fysik), engelsk og dansk forfatterskole er:
At etablere en undervisning, der tilgodeser elever med særlige kræfter (fagligt og personligt) og med stor interesse for skolearbejdet
At etablere et undervisningsmiljø, hvor eleverne får mulighed for at blive udfordret på et højere niveau og modtage supplerende undervisning/materialer
At skabe kultur for, at det er ”in” at arbejde intensivt med skoleopgaverne
At skabe basis for etablering af et fagligt og socialt netværk for eleverne på tværs af landet

De elever, der har deltaget i TalentCampDK giver alle udtryk for, at det har været en fantastisk oplevelse fagligt som socialt. En oplevelse, som de gerne vil være en del af igen. MKS bliver nævnt som værende en skole med mange særdeles talentfulde elever.

Matematik

Elever i 4.-6. klasse med særlige matematiktalenter tilbydes “SuperMat”. Det er matematiklæreren, der indstiller eleven til “SuperMat,” som foregår i to lektioner om ugen. Undervisningen varetages af skolens talentvejleder.

Engelsk

Elever med særlige forudsætninger i engelsk tilbydes “SuperEngelsk” i 1-2 ugentlige lektioner. Det er engelsklæreren, der indstiller eleven til “SuperEngelsk.” Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov.

Masterclass

Alle 9.-klasses elever har mulighed for at deltage i en Masterclass på Kruses Gymnasium. Det er et tilbud, der giver mulighed for at gå i dybden med et fag og prøve det af på gymnasieniveau sammen med andre unge fra Furesø Kommune med samme faglige interesser. Forløbet finder sted over fem undervisningsgange i starten af skoleåret og slutter af med overrækkelse af diplomer.
Læs mere om de enkelte fag og om hvordan, man ansøger om optagelse her.