Skole-hjem-samtaler

Kruses Gymnasium 2021 15

Kommunikationen mellem Marie Kruses Skole og forældrene bygger på ligeværd og gensidig respekt.

Et positivt og konstruktivt samarbejde mellem skole og forældre er en vigtig forudsætning for den enkelte elevs almene trivsel og holdning til det at gå i skole. Et tæt samarbejde er også afgørende for elevernes muligheder for at tilegne sig personlige, sociale og faglige kompetencer i skolen. Skolen og forældrene har derfor et fælles ansvar for elevens trivsel og udvikling.

235668348 4750978148258281 447071678011742300 N (2)
235818329 4750982211591208 3507517477718890464 N (1)

Det gode samarbejde mellem skole og hjem

Kommunikationen mellem skolen og forældrene bygger på ligeværd og gensidig respekt og foregår i en åben og tillidsfuld dialog. Sådan varetages omsorgen for den enkelte elev bedst muligt. Den primære og langt overvejende del af samarbejdet foregår mellem hjemmet og klasselæreren, men kontakten kan naturligvis også omfatte elevens øvrige lærere, ligesom kommunikationen af og til vil foregå mellem hjemmet og skolens ledelse.

Allerede inden det lille børnehaveklassebarn begynder i skolen, starter det gode samarbejde mellem skole og hjem. Det sker blandt andet på informationsmøder inden skolestart og særligt omkring maj/juni måned, hvor barnet indsluses i førskolestartsordningen. For nye børn i etablerede klasser starter det gode samarbejde allerede ved de indledende samtaler mellem forældrene og skolens ledelse.

Efter skolestart er de formelle rammer for skole-hjemsamarbejdet struktureret med 1 årligt forældremøde, 1-2 årlige skole-hjemsamtaler, informationsbreve, årsplan og forældreråd. Hertil kommer forskellige arrangementer af mere social karakter, musikaftener, udstillinger, teaterforestillinger m.m. Desuden får forældre til elever i 2. – 5. klasse to gange årligt tilsendt en udviklingsplan med lærerens vurdering af det faglige og sociale standpunkt, mens forældre og elever i 6. – 10. klasse tre gange årligt får tilsendt karakterblad.

Tillid og loyalitet

Vi forudsætter, at forældrene har tillid til skolens lærere og ledelse og forventer på den baggrund, at eventuelle uenigheder eller misforståelser afklares mellem de implicerede voksne, så eleverne ikke havner i en loyalitetskonflikt mellem skolen og hjemmet. Desuden forventer vi, at forældrene bidrager positivt til løsning af problemer og konflikter og gør det på en sådan måde, at helheden altid vægtes i forhold til det enkelte barns tarv.

Marie Kruses Skole betragter i det hele taget forældrene som en central og vigtig ressource, hvis aktive og positive deltagelse er af afgørende betydning for skolens dagligdag. Forudsætningen for, at vi kan udvikle en tryg og meningsfuld skole for eleverne, er, at forældrene bakker skolen op i et åbent, positivt og aktivt samarbejde med lærere og ledelse.

 

Fælles forældremyndighed

Forældremyndigheden udøves i fællesskab, hvad enten forældrene til en elev er gift eller skilt. Det sker ofte, at skolen i den ene eller anden forbindelse kun har kontakt med én af barnets forældre. Hvis den anden forælder ikke har givet udtryk for det modsatte, er skolen i sin fulde ret til at gå ud fra, at kontaktforælderen handler på vegne af begge forældre. Begge barnets forældre er valgbare og har stemmeret ved valg til skolebestyrelsen.

Som forældremyndighedsindehavere har begge forældre rettigheder. De træffer deres beslutninger i fællesskab, og skolen er berettiget til at gå ud fra, at forældrene samarbejder om elevens skolegang og videreformidler relevant information. Skolen har ingen pligt til at orientere forældrene hver for sig, men kan videregive oplysninger om barnet til begge forældre.

“Bedre beslutninger i skolen”, 2. udg. af Per Byrge Sørensen og Steen Dam.

Forældreråd

Hvert år på forældremødet vælges en forældrerepræsentant til skolens tre forældreråd: Indskolingsrådet, Mellemtrinsrådet og Udskolingsrådet.

Forældrerådene har til opgave at sikre en konstruktiv dialog mellem forældre, personale og skolens ledelse om børnenes forhold. Forældrerådene kan i den forbindelse tage ethvert spørgsmål vedrørende skolens generelle forhold op til drøftelse.

I hvert forældreråd sidder en forældrerepræsentant fra hver klasse i den pågældende afdeling, en/to lærere og en ledelsesrepræsentant. Der afholdes fire møder årligt i hvert råd, hvor det sidste møde er et fællesmøde for alle tre råd. Her deltager også skolens rektor og bestyrelsesformand.

Kruses Gymnasium 2021 14

Elevråd

Der er to elevråd på Marie Kruses Skole: Et minielevråd for 3.-6. klasse og et elevråd for 7. til 9. klasse. Hver klasse vælger en elevrådsrepræsentant og en suppleant, og derudover er der tilknyttet en kontaktlærer fra grundskolen. Alle lærere, specielt klasselærerne, har medansvar for en positiv udvikling af elevrådsarbejdet, bl.a. gennem støtte til de valgte repræsentanter i klasserne.

Elevrådets formål er at arbejde for at forbedre elevernes trivsel på skolen og samarbejdet mellem elever, lærere og forældre. Elevrådet arbejdet med at udvikle elevernes opfattelse af demokrati i et samspil med det arbejde, der foregår i klasserne. Intentionen er, at eleverne bliver opmærksomme på og ansvarsbevidste om deres andel i klassernes daglige liv og omgivelser. Derigennem får de mulighed for at være medbestemmende i relevante beslutninger, som har med deres skolegang at gøre.

Elevrådet samler ideer og er en udfarende faktor i skolens liv gennem aktiviteter for den samlede elevgruppe eller større grupper af elever (emnedage, arrangementer, udsmykning, fester m.m.).